Openbaarmaking en transparantie

De kredietinstellingen publiceren op hun website de relevante informatie van het governancememorandum. Ze maken tevens de doelstellingen en beleidslijnen inzake risicobeheer, alsook het beloningsbeleid en de beloningspraktijken openbaar. Ook de medewerkers worden op passende wijze ingelicht.

Regelgevend kader

Overeenkomstig artikel 75 van de Bankwet publiceren de kredietinstellingen op hun website de relevante informatie van het governancememorandum. Deze informatie omvat minstens de aandeelhoudersstructuur en de structuur van het toezicht op de instelling of de structuur van de groep waartoe zij behoort, de beleidsorganen, de organisatiestructuur, met inbegrip van de onafhankelijke operationele controlefuncties, evenals de doelstellingen en de bedrijfswaarden van de instelling, de krachtlijnen van haar beleid inzake risicobeheer en voorkoming van belangenconflicten en van haar integriteits- en bedrijfscontinuïteitsbeleid, evenals de informatie over hun beloningsbeleid en –cultuur.

De openbaarmaking van de doelstellingen en beleidslijnen inzake risicobeheer wordt rechtstreeks geregeld in art. 435 van Verordening nr. 575/2013. Voor elke afzonderlijke risicocategorie dient de instelling een minimum aan informatie openbaar te maken. Tevens geeft het artikel aan welke informatie ten aanzien van governanceregelingen dient te worden openbaar gemaakt.

De bekendmaking van informatie over het beloningsbeleid en de beloningspraktijken wordt geregeld in artikel 450 van Verordening nr. 575/2013. Het gaat hierbij om een mix van kwalitatieve en kwantitatieve informatie in verband met het gevoerde beloningsbeleid, die de instelling minstens jaarlijks dient te actualiseren.

Tevens dient de instelling de relevante medewerkers op duidelijke en samenhangende wijze in te lichten en van recente informatie te voorzien over de strategieën en beleidsmaatregelen, in ieder geval in de voor het personeel benodigde mate om hun taken te kunnen uitoefenen. De informatie kan worden aangereikt door middel van schriftelijke richtsnoeren, handboeken of andere middelen.