Integriteitsbeleid

Regelgevend kader

Deugdelijk bestuur kan niet worden gerealiseerd door organisatiestructuren, procedures en controlemechanismen alleen, maar steunt in belangrijke mate op het engagement en de toewijding van alle medewerkers van de kredietinstelling.

Daarom is het belangrijk dat het wettelijk bestuursorgaan de strategische doelstellingen en de ondernemingswaarden van de kredietinstelling vastlegt, alsook interne gedragscodes of formele voorschriften, die bepalen hoe de activiteiten worden gevoerd in integriteit en betrokkenheid met de deelgenoten van de instelling. Deze doelstellingen, waarden en codes worden doorheen de instelling meegedeeld en gepromoot, en dienen tevens geïntegreerd te worden in het opleidingsprogramma voor de personeelsleden en de introductie van leden van het wettelijk bestuursorgaan. Voor de toepassing van deze waarden is het belangrijk dat de leiding zichzelf hoogstaande en strikte gedragsregels oplegt en het goede voorbeeld geeft (‘tone at the top’).

De interne gedragscodes snijden onder meer onderwerpen aan zoals corruptie, ontvangen of toekennen van ongeoorloofde geschenken of voordelen in geld of in natura, oneigenlijke zelfbediening in transacties tussen medewerkers en de instelling (toekenning van kredieten, voorkeurtarieven, …) en allerlei onethische of illegale gedragingen in activiteiten binnen of buiten de instelling.

Het is de verantwoordelijkheid van de kredietinstelling om een passende organisatie en passende procedures op te zetten teneinde zich ervan te vergewissen dat de personeelsleden van de instelling onberispelijk zijn. Naast de gebruikelijke verificaties bij de aanwerving, dient de instelling op permanente wijze de nodige maatregelen te treffen om toe te zien op de naleving door hun personeelsleden van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot integriteit en gedrag. De compliancefunctie vervult een belangrijke rol in de handhaving van het door de kredietinstelling vastgelegde beleid.