Overzicht van aanpassingen

Oktober 2018

 • opnemen van referenties naar richtsnoeren EBA/GL/2017/11 inzake interne governance
 • opnemen van referenties naar richtsnoeren EBA/GL/2017/12 voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie
 • opnemen van een verwijzing naar de GTM Gids voor de beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid
 • vervanging van verwijzingen naar circulaire NBB_2013_02 door verwijzingen naar het handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid, ingevoerd door circulaire NBB_2018_25
 • toevoegingen die verband houden met wijzigingen aan de Bankwet aangebracht door de wet van 21 november 2017 en de wet van 5 december 2017
 • toevoeging circulaires NBB_2018_13 en NBB_2018_14 inzake betaaldiensten en melding van incidenten
 • toevoeging circulaire NBB_2018_20 inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten
 • toevoeging reglement van de NBB van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie (met bijhorende toelichtingsnota), mededeling NBB_2018_05 van 8 februari 2018 betreffende het verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctie en mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018 betreffende de permanente opleiding van de complianceofficers

September 2017

 • toevoeging circulaire NBB_2016_44 inzake beloningsbeleid
 • toevoeging tekst inzake leningen aan leiders (artikel 72 Bankwet)
 • update externe leidraad voor de toepassing van artikel 62 van de Bankwet
 • opnemen van referenties naar koninklijk besluit en circulaire inzake de uitoefening van externe functies
 • update artikelen 27-33 van de Bankwet inzake auditcomité
 • update titel bankwet (namelijk incl. beursvennootschappen)
 • toevoeging circulaire NBB_2017_03 en mededeling NBB_2017_02 inzake aandeelhouderschap