Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

81 - 90 van 1015 resultaten

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (officieuze coördinatie 07/2018)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-18-september-201...

Mededeling NBB_2018_23 / Verzekering en herverzekering - Bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201823-ver...

Circulaire NBB_2018_22 / EBA Richtsnoeren voor verbonden cliënten uit hoofde van artikel 4, lid 1, punt (39) van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201822-eba...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdisciplinePDF

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/1221 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Mededeling van 30 augustus 2018 van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico’s of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-30-august...

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (officieuze coördinatie: 04/2019)

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-april-2014-op...

Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen – strategische beslissing

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-overdra...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/1108 VAN DE COMMISSIE van 7 mei 2018

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-3...