Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

71 - 80 van 1208 resultaten

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van AmTrust International Underwriters DAC aan Liberty Mutual Insurance Europe SEPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2020_034 / Dividenduitkeringen, variabele beloning en winstdeelname in de context van de COVID-19 pandemiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020034-di...

Mededeling NBB_2020_15 / Rapportering ten aanzien van de Bank naar aanleiding van COVID-19

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202015-rap...

Mededeling NBB_2020_029 / Mededeling betreffende scenarionanalyse in de context van de COVID-19 crisisPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020029-me...

Circulaire NBB_2020_31 / EBA richtsnoeren inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202031-eba...

Circulaire NBB_2020_30 / EBA-richtsnoeren voor de vaststelling van de gewogen gemiddelde looptijd van de tranche overeenkomstig artikel 257, lid 1 onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202030-eba...

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (officieuze coördinatie: 07/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-april-2014-op...

Mededeling NBB_2020_32 / Beleid voor het toekennen van afwijkingen van art. 36bis van het KB van 23/09/1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202032-bel...

Circulaire NBB_2020_28 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 2 juni 2020 inzake de rapportage en openbaarmaking van risicoposities die onderworpen zijn aan maatregelen die zijn toegepast als reactie op de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202028-ric...

Nationale Bank van België / Toestemming van 15 juli 2020 voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overdracht van rechten en verplichtingen van Allianz Benelux NV aan AMMA Verzekeringen OVVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...