Andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten

Behalve haar jaarrekening met de balans, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en de toelichting, dient een onderneming ook andere belangrijk geachte informatie te publiceren: de zogenaamde 'Andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) neer te leggen documenten', die samen met de jaarrekening bij de Balanscentrale worden neergelegd als samenstellende onderdelen van het daartoe speciaal ontworpen neerleggingsformulier. Afhankelijk van de grootte van de onderneming gelden het volledige, verkorte of micro-neerleggingsformulier.

Vennootschappen

Het neerleggingsformulier voor vennootschappen kan - naast de jaarrekening met de balans, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en de toelichting - ook 'andere neer te leggen documenten' bevatten (WVV. art. 3:12.§1):

 • de inlichtingen omtrent de deelnemingen en de lijst van ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is (WVV art. 3:12.§1, 7°),

  Secties: VKT-kap 7.1 en 7.2; VKT-inb 7.1 en 7.2; MIC-kap 7.1 ,en 7.2, MIC-inb 7.1 ,en 7.2.
  Opmerking: bij een volledig model is dit onderdeel van de ‘Toelichting’ en niet van de ‘Andere overeenkomstig het WVV neer te leggen documenten’
  Secties: VOL-kap 6.5.1 en 6.5.2; VOL-inb 6.5.1 en 6.5.2.
   

 • de aandeelhoudersstructuur (WVV art.5:44; art.5:97),

  Secties: VKT-kap 8; VKT-inb 8
  Opmerking: bij een volledig model is dit onderdeel van de ‘Toelichting’ en niet van de ‘Andere overeenkomstig het WVV neer te leggen documenten’
  Secties: VOL-kap 6.7.2; VOL-inb 6.7.2.
   

 • andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vermelden inlichtingen,

  Secties: VKT-kap 9; VKT-inb 9; MIC-kap 8; MIC-inb 8.
   

 • het jaarverslag (WVV art. 3:12.§1, 6°),

  Secties: VOL-kap 7; VOL-inb 7; VKT-kap 10; VKT-inb 10; MIC-kap 9; MIC-inb 9.
   

 • het verslag van de commissarissen (WVV art. 3:12.§1,4°),

  Secties: VOL-kap 8; VOL-inb 8; VKT-kap 11; VKT-inb 11; MIC-kap 10; MIC-inb 10.
   

 • het verslag van betalingen aan overheden (WVV art.3:12.§1,5°),

  Secties: VOL-kap 9; VOL-inb 9
   

 • de sociale balans (WVV art. 3:12.§1, 8°),

  Secties: VOL-kap 10; VOL-inb 10; VKT-kap 12; VKT-inb 12; MIC-kap 11; MIC-inb 11.
   

 • het remuneratieverslag van vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (WVV art. 3:12.§1, 9°),

  Secties: VOL-kap 11; sectie VOL-inb 11; VKT-kap 13; VKT-inb 13; MIC-kap 12; MIC-inb 12.
   

 • de notulen of verslagen betreffende belangenconflicten en/of overeenkomsten (WVV, art.5:77.§1; art.6:65.§1; art.7:96.§1; art.7:103.§1; art.11:9.§1),

  Secties: VOL-kap 12; VOL-inb 12; VKT-kap 15; VKT-inb 15; MIC-kap 13; MIC-inb 13.
   

 • het verslag van de raad van toezicht (WVV art.15:29 en art.16:27),

  Secties: VOL-kap 13; VOL-inb 13; VKT-kap 15; VKT-inb 15; MIC-kap 14; MIC-inb 14.
   

 • de jaarrekening(en) van de onderneming(en) waarvoor de neerleggende vennootschap onbeperkt aansprakelijk is (WVV art. 3:12.§1, 7°),

  Secties: VOL-kap 14; VOL-inb 14; VKT-kap 16; VKT-inb 16; MIC-kap 15; MIC-inb 15.
   

 • andere documenten (door de vennootschap te specifiëren) (WVV art. 3:12.§1, 10°)

  Secties: VOL-kap 15; VOL-inb 15; VKT-kap 17; VKT-inb 17; MIC-kap 16; MIC-inb 16.

  Opmerking: in het verkorte model en het micromodel kan voor kapitaalvennootschappen ‘De staat van het kapitaal’ in deze sectie opgenomen worden (WVV art. 7:50). Bij het volledig model is dit in een aparte sectie (6.7.1) voorzien.
   

Principe van de Split deposit

In uitvoering van de Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, wordt in de Filing-toepassing de mogelijkheid aangeboden om een gesplitste neerlegging (SPLIT deposit) te doen van enerzijds de enkelvoudige jaarrekening en anderzijds de andere stukken d.w.z. de andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten. Voor de geconsolideerde jaarrekening werd in de Filing-toepassing de mogelijkheid voor een split deposit niet voorzien.

Bij de keuze van de modellen voor vennootschappen staat dit aangegeven tussen haakjes naast het type model:

 • SPLIT-Volledig model kapitaalloze vennootschap (jaarrekening)
 • SPLIT-Volledig model kapitaalloze vennootschap (andere documenten)
 • SPLIT-Volledig model kapitaalvennootschap (jaarrekening)
 • SPLIT-Volledig model kapitaalvennootschap (andere documenten)

Hetzelfde geldt voor het verkorte en het micro schema voor zowel kapitaalloze vennootschappen als kapitaalvennootschappen.

Een afzonderlijke neerlegging van de andere neer te leggen documenten is enkel toegestaan mits al deze stukken tegelijk worden neergelegd en de jaarrekening voorafgaandelijk werd gepubliceerd (art.3:66 KB WVV).

Iedere neerlegging is betalend waardoor een opgesplitste neerlegging duurder uitvalt dan de neerlegging van de jaarrekening en alle andere documenten als één geheel.

Een rechtzetting gebeurt door een verbeterde neerlegging van, naar gelang het geval, de integrale, behoorlijk aangepaste jaarrekening of desgevallend de integrale, behoorlijk aangepaste set van de andere stukken (art.3:73 KB WVV).

Verenigingen en stichtingen

Het neerleggingsformulier voor verenigingen en stichtingen kan - naast de jaarrekening met de balans, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en de toelichting - ook 'andere neer te leggen documenten' bevatten (WVV. art. 3:12 §1):

 • het jaarverslag (art. 3:12.§1, 6°),

  Secties: VOL-vzw 7; VKT-vzw 7; MIC-vzw 7
   

 • het verslag van de commissarissen(art. 3:12.§1,4°),

  Secties: VOL-vzw 8; VKT-vzw 8; MIC-vzw 8
   

De Europese Richtlijn 2013/34/EU is niet van toepassing op verenigingen en stichtingen, vandaar dat de mogelijkheid voor een opgesplitste neerlegging voor hen niet is voorzien.