Externe links

Externe links

Hieronder vindt u een beknopte lijst van Belgische, buitenlandse en internationale instellingen die betrokken zijn bij de opstelling, neerlegging en verspreiding van jaarrekeningen.

Belgische instellingen

ITAA

Institute for Tax advisors and Accountants (ITAA)
Het beroep van accountant of belastingadviseur is gereglementeerd door de wet van 17 maart 2019. Deze wet bekrachtigde de fusie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten en de oprichting van het Instituut van de Belastingsadviseurs en de Accountants (IBA). De wet is in werking getreden bij KB van 11 september 2020. Met het oog op de internationalisering van het beroep accountant en belastingadviseur kan het instituut onder een Engelstalige benaming door het leven gaan (ITAA).

De taken van het ITAA zijn heel divers:

 • het behartigt de belangen van zijn leden en stagiairs,
 • het beheert een openbaar register en verzorgt de registratie voor wie het beroep van accountant en belastingadviseur wil uitoefenen,
 • het ziet toe op de toegang tot het beroep door regelmatig toelatingsexamens, stages en bekwaamheidsexamens te organiseren,
 • het ziet toe op de correcte naleving van de deontologische regels door zijn leden en op de opvolging van de permanente vorming,
 • het vaardigt een aantal normen en aanbevelingen uit met het oog op de correcte beroepsuitoefening en waakt over de naleving ervan, enzovoort.

CBN

Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende de oprichting van een Commissie voor Boekhoudkundige Normen (het uitvoeringsbesluit bij artikel 13 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen). Haar zetel is gevestigd in het arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Het CBN heeft tot taak:

 • de regering en de Kamers van advies te dienen, op hun verzoek of op eigen initiatief, op het gebied van de boekhouding en van de jaarrekeningen
 • de boekhoudkundige doctrine te ontwikkelen en, via adviezen of aanbevelingen, de principes te bepalen van een regelmatige boekhouding.

FOD Economie

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie
De Federale Overheidsdienst Economie is mee bevoegd voor onderdelen uit de financiële en boekhoudkundige reglementeringen:

 • corporate governance
 • boekhoudrecht en jaarrekening van de onderneming (o.a. vragen tot de terugbetaling van de tarieftoeslag wegens de laattijdige neerlegging van de jaarrekening en vragen tot afwijking van de Belgische boekhoudkundige verplichtingen)
 • wettelijke controle van de jaarrekening.

IBR

Instituut van de Bedrijfsrevisoren  (IBR)
Alle bedrijfsrevisoren, dit wil zeggen de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en de bedrijfsrevisorenkantoren, zijn ingeschreven in het register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, een door de wet van 22 juli 1953 opgerichte openbare instelling.

Het IBR heeft tot doel:

 • te waken over de opleiding en te voorzien in een bestendig korps van specialisten die bekwaam zijn de functie van bedrijfsrevisor te vervullen met alle vereisten inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseerlijkheid
 • toezicht uit te oefenen op de behoorlijke uitvoering van de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten.

XBRL België

XBRL België
Op 22 november 2004 werd op de zetel van de Nationale Bank van België het platform gecreëerd om in België het gebruik te bevorderen van de "eXtensible Business Reporting Language" (XBRL) als instrument om de uitwisseling van financiële informatie te standaardiseren en te optimaliseren. Het Belgische XBRL-platform heeft de vorm van een vzw en is een initiatief van acht nauw bij financiële rapportering betrokken instanties.

XBRL België heeft als hoofddoel:

 • in België het gebruik van XBRL te bevorderen en te steunen als open technische standaard voor het vereenvoudigd en efficiënter opmaken, uitwisselen en verwerken van financiële en bedrijfseconomische gegevens
 • de daarvoor noodzakelijke aangepaste taxonomieën te ontwikkelen, beschikbaar te stellen en te onderhouden.

Internationale instellingen

ECCBSO

European Committee of Central Balance-Sheet Data Offices
Het Europees Comité van Balanscentrales is een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid en is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de balanscentrales of gelijkaardige diensten uit de verschillende Europese landen.

De doelstelling van het ECCBSO is het verbeteren van de analyse van de gegevens van niet-financiële ondernemingen door:

 • uitwisseling van informatie
 • het op elkaar afstemmen van de verwerkingsmethodes
 • de realisatie van gemeenschappelijke opdrachten.

Europese Commissie

Europese Commissie - IAS/IFRS-standaarden en interpretaties  
Deze website van de Europese Commissie bevat voornamelijk informatie over de status van de IFRS-normen in het kader van hun goedkeuring binnen de Europese Unie. Ze bevat eveneens enkele documenten in verband met de toepassing en de interpretatie van de normen.

Eurostat

Eurostat - Home page  

IFRS

De IFRS Foundation is een onafhankelijke stichting.

De belangrijkste doelstellingen van de IFRS Foundation zijn:

 • de ontwikkeling van een enkele set van wereldwijd geaccepteerde standaarden voor financiële rapportering
 • de bevordering van het gebruik en de strikte toepassing van deze normen
 • het rekening houden met de financiële verslaggevingsbehoeften van opkomende economieën en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's)
 • het laten convergeren van de nationale standaarden voor jaarrekeningen en de IFRS-normen.

XBRL Europe

XBRL Europe is in juni 2008 op initiatief van XBRL International en sommige Europese rechtsgebieden opgericht als een internationale vzw gevestigd te Brussel onder de Belgische wetgeving.

XBRL Europe heeft als doelstelling:

 • de samenwerking tussen XBRL-projecten in Europa en tussen Europese landen te stimuleren, waardoor "best practices" kunnen worden geïdentificeerd en geharmoniseerd
 • contact en het overleg met Europese organisaties en Europese autoriteiten (Europese Commissie, Europees Parlement, Europese Centrale Bank, ...) tot stand te brengen waardoor de bekendheid van XBRL kan toenemen.

het aantrekken van nieuwe leden en de totstandkoming van nieuwe rechtsgebieden in Europa te ondersteunen, dit in samenwerking met het Membership Development Committee van XBRL International.

XBRL International

XBRL International is een not-for-profit consortium van meer dan 600 bedrijven en instellingen die samenwerken aan de uitbouw van de XBRL-taal en die de toepassing ervan actief promoten en ondersteunen.

XBRL International:

 • is eigenaar van de intellectuele eigendom bestaande uit de XBRL-specificatie(s) en andere operationele producten van de organisatie
 • ontwikkelt en onderhoudt de XBRL specificatie(s)
 • bevordert het aannemen van de XBRL-standaard.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo