Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Als publieke instelling hecht de Nationale Bank van België (NBB) veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers.

De Nationale Bank van België verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de toepassingen van de Balanscentrale om u toegang te verlenen tot deze toepassingen én om u te contacteren. Deze verwerking steunt op artikel 6.1, (b) en (e) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1]. De verwerking van deze persoonsgegevens slaat op de identiteitsgegevens, de contactgegevens en desgevallend de digitale sleutel waarmee wordt aangemeld. Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de doeleinden van de verwerking. 

Toegang tot gegevens

De NBB is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Deze zijn enkel toegankelijk op een ‘need-to-know’-basis voor een beperkt aantal NBB-personeelsleden die instaan voor het beheer van de toepassingen van de Balanscentrale of de afhandeling van uw vragen. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, tenzij de NBB daartoe wettelijk verplicht is of indien er een gerechtvaardigd belang wordt aangetoond om kennis te nemen van deze gegevens.

Rechten van gebruikers

Voor zover voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving, heeft u het recht om:

(1) toegang te krijgen tot deze gegevens en deze gegevens eventueel te verbeteren;

(2) bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;

(3) het wissen van deze gegevens of de beperking van de verwerking van deze gegevens te bekomen;

(4) deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;

(5) klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.

Om de rechten uit te oefenen die onder de punten (1) t.e.m. (4) worden opgesomd, kan u een e-mail sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van de NBB, op het adres [email protected].

 

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo