FAQ

FAQ

1. het opmaken en neerleggen van gegevens

Wat kan ik doen als het inloggen niet lukt?

U moet uw certificaat (identificatie voor de aanmelding) aansluiten vóórdat u de toepassing opent.

Voor een snelle en beveiligde aanmelding op de applicaties, dient u altijd te beginnen met een opgekuiste internetbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge):

 • De browsergegevens (de surfgeschiedenis) wissen
 • Download geschiedenis wissen
 • Cookies en andere tijdelijke internetbestanden verwijderen
 • De cache internet wissen
 • …enz.

en dit steeds voor de volledige periode!

Hoe wis ik mijn surfgeschiedenis?

Het is ook mogelijk dat er een antivirus of 'endpoint protection' actief is op het systeem van de eindgebruiker. Dit maakt dat het certificaat niet tot op de FAS geraakt, omdat het bijvoorbeeld bij verzending geblokkeerd wordt in de HTTP-Headers. In dergelijk geval adviseren we de gebruiker om in samenwerking met een IT-collega het veiligheidsniveau te verlagen én om nadien een nieuwe inlogpoging te ondernemen.

Ik krijg telkens een grijs scherm of een foutboodschap bij het inloggen. Wat moet ik doen?

Indien u bij het aanmelden een leeg grijs scherm krijgt en volgende link in uw browser verschijnt, is er een firewall-probleem:

https ://filing.cbso.nbb.be/?error=server_error&error_description=AADB2C90047%3a+ The+resource+%27https%3a%2f%2fcbsostorageappp.blob.core.windows.net%2fb2c%
2fux%2fnl%2funified.cshtml%27+contains+script+errors+preventing+it+from+being+loaded

Dit probleem is te wijten aan de firewall-instellingen op uw PC. U kan dit oplossen door volgende urls in uw firewall of die van uw onderneming toe te laten:

login.microsoftonline.com

cbsostorageappp.blob.core.windows.net

b2clogin.com

Ook in geval van volgende foutboodschap “ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT” of "ERR_EMPTY_RESPONSE" is er een firewall-probleem.

Ook in dat geval dient u contact op te nemen met uw informaticaverantwoordelijke en bijkomend de volgende url in uw firewall of die van uw onderneming toe te laten in de lijst met de Trusted Sites:

cbso-auth.my.evidian.com 

In welke taal moet ik een jaarrekening neerleggen?

Neerleggers moeten een jaarrekening opstellen in de taal of in één van de officiële talen van het taalgebied waar de zetel van de rechtspersoon is gevestigd. 

De jaarrekening kan vrijblijvend worden vertaald en neergelegd in het Engels. Voor deze aanvullende neerlegging gelden dezelfde vorm- en betalingsvoorwaarden als voor de verplichte neer te leggen jaarrekening.

De jaarrekening van de buitenlandse ondernemingen met een bijkantoor in België moeten ingevolge artikel 3:36 van het WVV worden opgesteld of vertaald in de taal of in één van de officiële talen van het taalgebied waarbinnen het Belgische bijkantoor is gevestigd (Bron: Art. 2:33 WVV)

De jaarrekening moet in éénzelfde taal worden opgesteld. In de stukken die het voorwerp uitmaken van één en dezelfde neerlegging mag dus niet meer dan één taal worden gebruikt
(Bron: Art. 3:67 en 3:187 KB WVV)

MEER INFO Taal van de jaarrekening

Wat zijn toegelaten bestandsformaten?

Neerleggers kunnen een jaarrekening neerleggen via zowel een XBRL-bestand (een gestructureerd databestand) als via een PDF-bestand (Portable Document Format).

Een gestandaardiseerde jaarrekening wordt bij voorkeur neergelegd in XBRL-bestand. Dit is de makkelijkste en goedkoopste manier van neerlegging. Liefst 99 procent van de jaarrekeningen wordt onder de vorm van een XBRL-bestand neergelegd.

Een jaarrekening kan in XBRL-formaat worden neergelegd, indien ze:

 • is opgemaakt volgens een standaardmodel
 • in euro is opgesteld
 • in vreemde valuta is opgesteld na toelating van de FOD Economie dat de onderneming haar boekhouding in een andere munt mag voeren. Van deze toelating moet wel melding worden gemaakt in de toelichting of de bijlagen van de jaarrekening.
 • geen buitenlandse onderneming is

In de andere gevallen moet de jaarrekening verplicht onder de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd: 

 • Geconsolideerde jaarrekeningen
 • Jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen
 • Specifieke modellen van jaarrekeningen:
  • Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van in instellingen voor collectieve belegging
  • Verzekeringsondernemingen
  • Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen onderworpen aan de wet van 6 augustus 1990
  • Beheersmaatschappijen van auteursrechten
 • Staat van actief/passief voor immigrerende ondernemingen

De import van een xbrl-bestand is mislukt. Wat kan ik doen?

Als u probeert een oud xbrl-bestand te importeren, mislukt de import. Het validatierapport vermeldt dan de volgende fout:

‘Unable to locate the following schema reference: http ://www. nbb.be/be/fr/pfs/ci/xxx-2020-02-01.xsd…’

MEER INFO Hier vindt u de procedure om een oud xbrl-bestand te importeren: Import mislukt. Hoe moet het? pdf

Waarom kan ik mijn jaarrekening niet indienen?

Meer uitleg over verschillende fouten in het validatieresultaat vindt u in deze tabel.

Wat kan ik doen indien ik een foutmelding krijg bij het opladen van een pdf ?

U kan het pdf-bestand corrigeren op twee manieren:

 • door de documenten af te drukken en opnieuw in te scannen als gecomprimeerd PDF, DinA4 papierformaat of;
 • door een nieuwe kopie te maken met een pdf-printer (bewerker) zoals Smallpdf, Cutepdfwriter,...

MEER INFO In het document ‘Titel op 1 of 2 lijnen (nbb.be)’ (‘geweigerde functionaliteiten’ op blz. 13-14)

Mijn neerlegging werd geweigerd na onderzoek. Hoe kan ik de weigerings(reden) raadplegen?

Indien uw neerlegging na onderzoek is geweigerd, kan u de redenen van weigering terugvinden in het validatieresultaat. De reden van weigering wordt telkens uitgelegd via een weigeringscode. Een overzicht van deze weigeringscodes vindt u terug via deze link.

MEER INFO De procedure voor de raadpleging van het validatieresultaat is als volgt: Waarom is uw neerlegging geweigerd na onderzoek?pdf

Hoe kan ik een jaarrekening betalen?

Voor de betaling van de verschuldigde neerleggingskosten kan u kiezen tussen 3 opties:

 • Ik heb een jaarrekening neergelegd en wil deze betalen
 • Ik wil een jaarrekening betalen die door een derde persoon werd neergelegd
 • Ik heb een jaarrekening neergelegd en wil een betaalopdracht naar een derde personen sturen

MEER INFO Betalingswijzen | nbb.be

Wat is de officiële neerleggingsdatum ?

De officiële neerleggingsdatum van een aanvaarde jaarrekening is de datum van indiening van de jaarrekening. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk:

Voorbeeld 1: 

Zaterdag 1 juli – jaarrekening wordt verstuurd
Maandag 3 juli - jaarrekening wordt aanvaard
Woensdag 5 juli – neerleggingskosten ontvangen
Deze jaarrekening wordt gepubliceerd met als neerleggingsdatum zaterdag 1 juli

Voorbeeld 2: 

Zaterdag 15 mei – jaarrekening wordt verstuurd
Maandag 17 mei – jaarrekening wordt geweigerd
Maandag 17 mei – aangepaste jaarrekening wordt opnieuw neergelegd en aanvaard
Woensdag 19 mei – neerleggingskosten ontvangen
Deze jaarrekening wordt gepubliceerd met als neerleggingsdatum maandag 17 mei

Wat gebeurt er als ik mijn neerlegging niet tijdig indien?

In geval van niet-of laattijdige neerlegging moet u een tarieftoeslag betalen bovenop de gebruikelijke neerleggingskosten. Indien u als neerlegger niet akkoord gaat met deze tarieftoeslag, kan u een beroepsprocedure aanspannen.

Ik vind mijn neerleggingsformulieren niet meer terug in mijn Persoonlijke Ruimte. Wat moet ik doen?

Uw Persoonlijke Ruimte is telkens gekoppeld aan een uniek certificaat. Als u een ander certificaat gebruikt (eID, Itsme, enzovoort) om in te loggen, krijgt u toegang tot een andere Persoonlijke Ruimte, gekoppeld aan dit certificaat.

MEER INFO Toegangsprocedure voor Filing

Ik krijg een fout in mijn rekenkundige en logische controles. De som van 2 rubrieken is niet correct.

De Nationale Bank van België is niet bevoegd voor vragen met betrekking tot rekenkundige vergelijkingen. Wij nodigen u uit om contact op te nemen met uw boekhouder.

2. het raadplegen van gegevens

Waarom vind ik een bepaalde jaarrekening niet terug via de Consult-toepassing?

Niet alle rechtspersonen zijn in België verplicht om een jaarrekening neer te leggen.

Vallen niet onder deze verplichting:

 • natuurlijke personen die handelaar zijn
 • kleine vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn: vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen, coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid
 • grote vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, indien geen enkele vennoot een rechtspersoon is
 • landbouwvennootschappen
 • ziekenhuizen voor zover zij niet de vorm hebben aangenomen van een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een grote of zeer grote vzw
 • beroepsfederaties, scholen en instellingen voor hoger onderwijs voor zover ze niet de vorm aangenomen hebben van een grote of zeer grote vzw.
 • verenigingen en stichtingen met vereenvoudigde boekhouding moeten hun jaarrekening neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank (en dus niet bij de Nationale Bank van België). Meer info 

In bepaalde gevallen moeten zij aan de Balanscentrale wel een sociale balans bezorgen.

Kan ik jaarrekeninggegevens meer in detail analyseren?

Ja, dit is mogelijk. De Nationale Bank van België heeft verschillende formats ontwikkeld om tegemoet te komen aan de wensen van diverse doelgroepen om jaarrekeninggegevens nader te analyseren. Het gaat om de toepassingen Extract, Webservices en Statistieken NBB.Stat.

MEER INFO Raadplegen van gegevens

3. het rechtzetten van gegevens

Hoe kan ik een verbeterde neerlegging indienen ?

Een rechtspersoon kan of moet op eigen initiatief of op vraag van de revisor/commissaris zijn of haar gegevens verbeteren. Het mag gaan om een verbeterde versie van een eerder gepubliceerde (statutaire of geconsolideerde) jaarrekening en/of om andere neer te leggen documenten. De verbeterde neerlegging vervangt de eerder neergelegde jaarrekening niet.

MEER INFO Gegevens verbeteren

Ik heb een andere vraag

Allicht vindt u het antwoord terug op de website van de Balanscentrale.

U kunt ook onze infomails met diverse informatie over het opstellen en indienen van jaarrekeningen en over de producten van de Balanscentrale raadplegen door hier te klikken.

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo