Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift worden die resultaten nader toegelicht.

Prévision économiques printemps 2024 - Economische vooruitzichten voorjaar 2024

De vooruitzichten worden opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem. Ze zijn ook gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied gezamenlijk formuleren. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of heel waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan op de afsluitingsdatum van de projectie voldoende nauwkeurig bekend is hoe ze zullen worden uitgevoerd. De projectieperiode loopt tot het jaar t+3 (in casu tot 2026). Voor latere jaren wordt de foutenmarge voor de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving.

De recentste projecties voor België werden op 22 mei afgesloten en op 7 juni 2024 gepubliceerd. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn te raadplegen op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

Volgens de voorjaarsprognoses van de NBB blijft de Belgische economie groeien met ongeveer 0,3 % op kwartaalbasis, met een lichte versnelling vanaf 2026. De jaargroei zou hierdoor uitkomen op 1,2 % voor 2024 en 2025 en wat aantrekken tot 1,4 % in 2026. De binnenlandse vraag matigt maar de bijdrage van de netto-uitvoer wordt geleidelijk minder negatief dankzij een herstellende competitiviteit. De jobcreatie viel nagenoeg stil eind 2023, maar zou geleidelijk weer aantrekken. In de periode van 2024 tot en met 2026 zouden zowat 90 000 jobs worden gecreëerd; de werkloosheidsgraad blijft laag. De totale inflatie is, zoals voorspeld, in het voorjaar opnieuw toegenomen, maar dat is een tijdelijk effect dat vooral verband houdt met de volatiliteit in de energieprijzen; de inflatie zal weer afnemen. Zoals gebruikelijk zijn deze prognoses gebaseerd op ongewijzigd beleid. Het begrotingstekort zou duidelijk vergroten, tot 5,5 % bbp in 2026. Ook de schuldratio neemt dan verder toe en zou in 2026 ruim 110 % bbp bedragen.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2022

2023

2024r

2025r

2026r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

3,0

1,4

1,2

1,2

 1,4

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar verandering, in personen)

103.700

40.700

19.500

30.700

 39.700

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

5,6

5,6

5,7

5,8

5,7

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

10,3

2,3

3,9

2,4

 1,2

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-3,6

-4,4

-4,8

-5,3

 -5,5

Overheidsschuld
(in % bbp)

104,3

105,2

105,6

108,1

110,7

Bron: NBB.

1   15-64-jarigen, brutogegevens.

                 

Afsluitingsdatum: 22 mei 2024. Volgende publicatie: december 2024.