Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift worden die resultaten nader toegelicht.

Webinar: Economische projecties najaar 2023 / Projections économiques automne 2023

De vooruitzichten worden opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem. Ze zijn ook gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied gezamenlijk formuleren. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of heel waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan op de afsluitingsdatum van de projectie voldoende nauwkeurig bekend is hoe ze zullen worden uitgevoerd. De projectieperiode loopt tot het jaar t+3 (in casu tot 2026). Voor latere jaren wordt de foutenmarge voor de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving.

De recentste projecties voor België werden op 30 november afgesloten en op 18 december 2023 gepubliceerd. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn te raadplegen op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De Belgische economie is het afgelopen jaar, zoals voorspeld, vrij stevig blijven groeien en deze groei lag duidelijk hoger dan het gemiddelde in het eurogebied. Volgens de najaarsprognoses van de NBB blijft de Belgische economie groeien met ongeveer 0,3% op kwartaalbasis. De jaargroei zou hierdoor uitkomen op 1,5 % voor 2023 en wat matigen tot gemiddeld 1,3% de komende jaren. Dat ligt meer in lijn met de potentiële groei, aangezien de impact van de arbeidsschaarste duidelijker voelbaar wordt. De arbeidsmarkt blijft inderdaad krap met een heel lage werkloosheidsgraad van ongeveer 5,5 %. De inflatie liep verder terug en dook in de loop van het najaar zelfs even onder nul. De energieprijzen liggen nu natuurlijk heel wat lager dan een jaar eerder, maar ook de zogenoemde kerninflatie koelde af. De inflatie zou in 2024 wel tijdelijk weer opveren door de technische impact van het aflopen van de energiesteunmaatregelen. In 2025 en 2026 blijft ze duidelijk onder 2%. Het overheidstekort wordt voor 2023 op 4,3 % bbp geraamd. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort de komende jaren oplopen tot meer dan 5% bbp in 2026. De overheidsschuld bevindt zich dan op een stijgend traject.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2022

2023e

2024e

2025e

2026e

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

3,0

1,5

1,3

1,2

 1,3

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar verandering, in personen)

103.700

44.700

37.400

34.000

 32.700

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

5,6

5,6

5,5

5,5

5,6

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

10,3

2,3

4,0

1,8

 1,4

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-3,5

-4,3

-4,4

-4,8

 -5,2

Overheidsschuld
(in % bbp)

104,3

105,3

105,2

107,2

109,6

Bron: NBB.

1   15-64-jarigen, brutogegevens.

                 

Afsluitingsdatum: 30 november 2023. Volgende publicatie: juni 2024.