Internship programma voor jonge onderzoekers

De Nationale Bank van België organiseert in de loop van 2024 opnieuw een ‘internship’ programma, waarbij jonge onderzoekers uitgenodigd worden om gedurende één tot maximaal zes maanden een onderzoeksproject uit te voeren binnen de Bank.

Het is de bedoeling om aan onderzoekers die actief zijn in domeinen waarin de Bank gespecialiseerd is, de mogelijkheid te bieden om direct in contact te komen met de onderzoeksactiviteiten en het beleidsvoorbereidend werk in de Bank. Deze ervaring moet hen in staat stellen nieuwe inzichten te verwerven en hen bijkomend te motiveren in hun maatschappelijk relevant onderzoek. Voor de onderzoekers in de Bank geeft dit de mogelijkheid om in contact te komen met de nieuwste ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek zoals dit uitgevoerd wordt in de academische wereld.

De Bank lanceert hierbij een oproep voor het indienen van onderzoeksprojecten in de diverse domeinen waarin zij actief is: macro‑ en micro‑economie, monetaire economie, financiële economie en financiële stabiliteit, econometrie en modelbouw, statistiek, economisch recht. Daarbij kan opgemerkt worden dat het onderzoeksprogramma van de Bank voor de volgende jaren specifieke aandacht zal besteden aan nieuwe thema’s zoals de economische implicaties van de klimaatverandering, de digitalisering en de heterogeniteit tussen economische actoren. De bedoeling is om jonge onderzoekers aan te spreken die reeds een minimale onderzoekservaring hebben verworven op de betrokken domeinen en voor wie het interessant kan zijn deze ervaring aan te vullen met een verblijf binnen de Bank. Alleen de meest interessante en beloftevolle projecten vanuit het standpunt van de Bank zullen geselecteerd worden. De duur van deze internships kan variëren van één tot zes maanden en zal voorgesteld worden door de Bank. Verwacht wordt dat de kandidaten gedurende deze periode een onderzoeksrapport schrijven dat wordt voorgesteld in een intern seminarie in de Bank en tevens ingediend wordt voor de Working Paper Series van de Bank. De kandidaten moeten autonoom hun project kunnen uitoefenen maar worden aangemoedigd tot interactie met de medewerkers van de Bank.

De kandidaten worden verzocht een kort projectvoorstel in te dienen waarin de doelstelling van hun onderzoek wordt voorgesteld alsook de theoretische en empirische onderzoeksmethoden. Het projectvoorstel moet tevens een outline omvatten van de geplande publicatie. Onderzoekers die reeds een publicatie kunnen voorleggen die gerelateerd is aan het voorgestelde project zullen bij voorkeur geselecteerd worden. De kandidaten worden tevens gevraagd om een C.V., één of meer referenties van promotors en een lijst van publicaties of papers op te sturen.

Het internship zal georganiseerd worden in de vorm van een flexibel contract, hetwelk kan afgesloten worden met de onderzoeker zelf of met zijn faculteit of universitaire dienst. Dat contract voorziet in een vergoeding voor de overdracht aan de Bank van de auteursrechten over het onderzoeksrapport, waarvan het bedrag afhankelijk is van de looptijd van het contract en met een maximum van 9 000 EUR. De onderzoeker zal geen arbeidscontract aangeboden krijgen en zal zelf volledig instaan voor de administratieve, sociale en fiscale aspecten van zijn situatie. De kandidaten worden geacht om regelmatig aanwezig te zijn op de Bank tijdens de periode van hun internship. Zij zullen gebruik kunnen maken van de algemene faciliteiten die de Bank ter beschikking stelt voor wat betreft informatica, publiek toegankelijke statistieken en wetenschappelijke bibliotheek. De eventuele toegang tot niet-publieke statistieken zal geval per geval worden geëvalueerd en geregeld.

De deadline voor het ontvangen van kandidaatstellingen is vastgesteld op 18 maart. Na de selectie van de kandidaten, kunnen deze in overleg met het betrokken departement de periode van hun verblijf in de Bank bepalen (in de loop van 2024).

De Belgische universiteiten worden hierbij verzocht deze oproep zoveel mogelijk te verspreiden en hun jonge onderzoekers aan te moedigen om een voorstel in te dienen. Ook Belgische onderzoekers die hun opleiding aan buitenlandse universiteiten verder zetten komen in aanmerking voor dit programma. Voorstellen van projecten of andere vragen kunnen ingediend worden bij Raf Wouters, (tel. 02 221 54 41, e-mail: [email protected]).