Internship-programma voor jonge onderzoekers

De Nationale Bank organiseert in de loop van 2022 opnieuw een "internship" programma, waarbij jonge onderzoekers uitgenodigd worden om gedurende één tot maximaal zes maanden een onderzoeksproject uit te voeren binnen de Nationale Bank.

Het is de bedoeling om aan onderzoekers die actief zijn in domeinen waarin de Nationale Bank gespecialiseerd is, de mogelijkheid te bieden om direct in contact te komen met de onderzoeksactiviteiten en het beleidsvoorbereidend werk in de Nationale Bank. Deze ervaring moet hen in staat stellen nieuwe inzichten te verwerven en hen bijkomend te motiveren in hun maatschappelijk relevante onderzoek. Voor de onderzoekers in de Nationale Bank geeft dit de mogelijkheid om in contact te komen met de nieuwste ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek zoals dit uitgevoerd wordt in de academische wereld.

De Nationale Bank heeft hierbij een oproep gelanceerd voor het indienen van onderzoeksprojecten in de diverse domeinen waarin zij actief is: macro- en micro-economie, monetaire economie, financiële economie en financiële stabiliteit, econometrie en modelbouw, statistiek en economisch recht. Daarbij kan opgemerkt worden dat het onderzoeksprogramma van de Bank voor de volgende jaren specifieke aandacht zal besteden aan nieuwe thema’s zoals de economische implicaties van de klimaatverandering, de digitalisering en de heterogeniteit tussen economische actoren. De bedoeling was om jonge onderzoekers aan te spreken die reeds een minimale onderzoekservaring hebben verworven in de betrokken domeinen en voor wie het interessant kan zijn deze ervaring aan te vullen met een verblijf binnen de Nationale Bank. Alleen de meest interessante en beloftevolle projecten vanuit het standpunt van de Bank zullen geselecteerd worden.

Elk van deze projecten zal een periode van één tot zes maanden bestrijken. Verwacht wordt dat de kandidaten gedurende deze periode een onderzoeksrapport schrijven dat wordt voorgesteld in een intern seminarie in de Nationale Bank en tevens ingediend wordt voor de Working Paper Series van de Nationale Bank. De kandidaten moeten autonoom hun project kunnen uitoefenen maar worden aangemoedigd tot interactie met de medewerkers van de Nationale Bank.

Het internship wordt georganiseerd in de vorm van een flexibel contract, dat kan worden afgesloten met de onderzoeker zelf of met zijn faculteit of universitaire dienst. Dat contract voorziet in een vergoeding voor de overdracht aan de Nationale Bank van de auteursrechten over het onderzoeksrapport, waarvan het bedrag in principe tussen 1 500 en 9 000 euro zal liggen. De onderzoeker krijgt geen arbeidscontract aangeboden en staat zelf volledig in voor de administratieve, sociale en fiscale aspecten van zijn situatie. De kandidaten worden geacht om regelmatig aanwezig te zijn op de Nationale Bank tijdens de periode van hun internship. Zij kunnen gebruik maken van de algemene faciliteiten die de Nationale Bank ter beschikking stelt voor wat betreft informatica, publiek toegankelijke statistieken en wetenschappelijke bibliotheek. De eventuele toegang tot niet-publieke statistieken wordt geval per geval geëvalueerd en geregeld.

De deadline voor het ontvangen van kandidaatstellingen is vastgesteld op 20 maart 2022. Na de selectie van de kandidaten, kunnen deze in overleg met het betrokken departement de periode van hun verblijf in de Bank bepalen (in de loop van 2022).