Continuïteitsbeleid, noodplannen en herstelplannen (recovery plans)

Regelgevend kader

  1. Solvabiliteit II-wet: Artikelen 204 tot 211 (herstelplannen)
  2. Gedelegeerde Verordening 2015/35: 258, § 3 (continuïteitsbeleid)
  3. Onderliggende thematische NBB-circulaire: circulaire PPB/D.256 van 10 maart 2005 over bedrijfscontinuïteit (nog steeds van toepassing)
  4. EIOPA-richtsnoeren: richtsnoer 8 (noodplannen)

De verzekeringsondernemingen dienen te beschikken over een continuïteitsbeleid voor hun bedrijf, en er wordt van hen verwacht dat ze noodplannen uitwerken voor de gebieden waarvoor ze zich kwetsbaar achten. Als ze dit gerechtvaardigd acht, mag de Bank de ondernemingen ook verzoeken een ex ante herstelplan (recovery plan) op te stellen.

11.1. Continuïteitsbeleid

Gedelegeerde Verordening 2015/35 bepaalt dat de verzekeringsondernemingen een bedrijfscontinuïteitsbeleid dienen te ontwikkelen teneinde te waarborgen dat bij een onderbreking van hun systemen en procedures kritieke gegevens en bedrijfsfuncties beschermd zijn en hun verzekeringsactiviteiten worden voortgezet, of — wanneer dat niet mogelijk is — dat deze gegevens en bedrijfsfuncties zo spoedig mogelijk worden hersteld en hun verzekeringsactiviteiten zo spoedig mogelijk worden hervat. Dit is geen nieuwe vereiste, aangezien circulaire PPB/D.256 de verzekeringsondernemingen reeds aanbeval te beschikken over een bedrijfscontinuïteitsbeleid en erop toe te zien dat hun organisatie zo is ontworpen dat ze, bij een ernstige en niet-geplande onderbreking van het bedrijf, hun kritieke of belangrijke functies, activiteiten of taken kunnen behouden of deze zo spoedig mogelijk kunnen herstellen, maar de reikwijdte ervan is breder (IT- en andere problemen).

11.2. Noodplannen

Naast het voornoemde continuïteitsbeleid wordt verwacht dat de verzekeringsondernemingen, voor die gebieden waarvoor zij zichzelf kwetsbaar achten, de materiële risico's identificeren en noodplannen opstellen en deze noodplannen regelmatig evalueren, bijwerken en testen.   Deze noodplannen kunnen dus een zeer breed scala aan kwetsbaarheden behandelen en beperken zich niet tot IT-aangelegenheden.   Dit moet het mogelijk maken met de Bank een constructieve en gestructureerde dialoog aan te gaan over de kwetsbaarheden van de onderneming.

11.3. Herstelplannen (recovery plans)

De Solvabiliteit II-wet (artikel 204 en volgende) bepaalt dat de Bank een onderneming mag verzoeken een herstelplan (recovery plan) op te stellen als ze dit gerechtvaardigd acht in het licht van mogelijke risico’s op een aanzienlijke verslechtering van de financiële positie van die onderneming.