Geschiktheid van de aandeelhouders en vennoten

Regelgevend kader

  1. Solvabiliteit II-wet: 23, 39 (aandeelhouders of vennoten) en 64 tot 73 (wijziging in de kapitaalstructuur)
  2. Gedelegeerde Verordening 2015/35: /
  3. Onderliggende thematische NBB-circulaire: mededeling NBB_2017_22 en circulaire NBB_2017_23 van 22 september 2017
  4. EIOPA-richtsnoeren: de gemeenschappelijke richtsnoeren van EIOPA betreffende de prudentiële beoordeling van de verwervingen en van de vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de entiteiten uit de financiële sector, die op 5 mei 2017 werden gepubliceerd, zijn van toepassing en zijn als bijlage bij voornoemde mededeling 2017_22 gevoegd

Aandeelhouders die een gekwalificeerde deelneming bezitten in een verzekeringsonderneming (hierna 'betekenisvolle aandeelhouders') moeten geschikt zijn om een gezond en voorzichtig beleid van de verzekeringsonderneming en een op haar continuïteit gerichte ontwikkeling te waarborgen[1].

 

[1] In dit hoofdstuk is sprake van aandeelhouders maar er zij opgemerkt dat, met de inwerkingtreding van het WVV, verzekeringsondernemingen (met uitzondering van die in de vorm van coöperatieve vennootschappen) voortaan mogen worden opgericht door één natuurlijke persoon of één rechtspersoon.

12.1. Prudentiële verwachtingen betreffende betekenisvolle aandeelhouders

Uit prudentieel oogpunt is het van wezenlijk belang dat de aandeelhouders die een gekwalificeerde deelneming bezitten, blijk geven van welbepaalde kwaliteiten die er borg voor staan dat zij hun invloed zullen aanwenden om te ijveren voor een gezond en voorzichtig beleid van de verzekeringsonderneming en een op haar continuïteit gerichte ontwikkeling. Ze moeten ook rekening houden met de prudentiële verwachtingen inzake deugdelijk bestuur die op de verzekeringsonderneming rusten.

Deze prudentiële vereiste is niet enkel een basisvoorwaarde om een vergunning te verkrijgen, maar blijft ook in de daaropvolgende fases gehandhaafd. Zij is met name terug te vinden in de vorm van de prudentiële beoordeling die gemaakt moet worden van de kwaliteiten van de natuurlijke en rechtspersonen die besloten hebben om een gekwalificeerde deelneming te verwerven in het kapitaal van de verzekeringsonderneming of om hun deelneming aanzienlijk te vergroten.

De aandeelhouders die een gekwalificeerde deelneming bezitten, alsook de verzekeringsonderneming zodra ze er kennis van heeft, informeren de Bank over de wijzigingen (stijging of daling met overschrijding van bepaalde drempels - zie de artikelen 64 tot 73 van de Solvabiliteit II-wet) in de kapitaalstructuur van de verzekeringsonderneming.

De verzekeringsonderneming dient alle relevante informatie over haar aandeelhouders die een gekwalificeerde deelneming bezitten waar zij kennis van heeft en die een invloed kan hebben op de prudentiële beoordeling van deze aandeelhouders, te verstrekken aan de Bank. Voor de betrokken aandeelhouders geldt dezelfde verplichting.

12.2. Geschiktheidstoetsing

De criteria op basis waarvan de prudentiële beoordeling moet gebeuren, zowel in het kader van de vergunningsaanvraag als nadien, worden nader toegelicht in de gemeenschappelijke richtsnoeren van de Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) betreffende de prudentiële beoordeling van de verwervingen en van de vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de entiteiten uit de financiële sector, gepubliceerd op 5 mei 2017, gezamenlijk uitgegeven door EIOPA, EBA en ESMA.. Potentiële en bestaande aandeelhouders dienen dit document te lezen in samenhang met de mededeling NBB 2017_22; verzekeringsondernemingen dienen het te lezen in samenhang met circulaire NBB_2017_23.

12.3. Charter van de familie en de vennoten

Verzekeringsondernemingen met een aandeelhouderschap dat familiaal is of bestaat uit een besloten kring van vennoten, hebben baat bij het vastleggen in een charter van afspraken over de relaties tussen de familie of de vennoten, enerzijds, en de onderneming, anderzijds, met betrekking tot haar deugdelijk bestuur, ondernemingsvisie, financiële doelstellingen, opvolging van de leiders, carrières, beloning,...