4. Reporting en monitoring

4.1 Wie staat in voor de monitoring van het akkoord?

De Nationale Bank van België zal samen met Febelfin een systeem van monitoring opzetten om de moratoria en kredietverlening aan bedrijven en particulieren in het algemeen en de engagementen van de banken uit de garantieregeling in het bijzonder op te volgen.

Sancties zullen worden voorzien, indien een bank zijn engagementen niet nakomt of misbruikt.

4.2 Hoe zal het toezicht op de garantie worden georganiseerd (algemene bovengrens, bovengrens per bank, bovengrens op tegenpartij, rapporteringsmethode (template), informatiekanaal, ...)?

Door de rapportering aan BECRIS uit te breiden met 2 attributen: i) krediet onder de garantieregeling of niet en, zo ja, ii) bedrag van de garantievergoeding (‘fee’). De NBB zal daarenboven een systematische monitoring organiseren van de gegevens die de banken rapporteren in BECRIS.

4.3 Dient de kredietlener tijdens de duur van het uitstel met een wanbetaling in de CKP geregistreerd te worden?

Neen. Het behoort tot de bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken om daartoe in een afwijking van artikel VII.133 WER te voorzien. 

4.4 Heeft de bank een aanmeldings-/rapporteringsplicht voor de gewaarborgde kredieten?

Ja, zie vraag 4.2. De “reporting specification” en “validation checks” die moeten toegevoegd worden in de BECRIS rapportering werden in dit verband door de NBB aan de sector meegedeeld op 3 april 2020.

4.5 Wat de berekening van het plafond van 50 miljoen euro betreft, dient elke Belgische kredietverstrekker binnen het syndicaat zijn aandeel door te geven of moet er een overkoepelde rapportering gebeuren voor het ganse syndicaat?

Elke Belgische kredietverstrekker binnen het syndicaat rapporteert zijn aandeel.

4.6 Hoe zal de door het Parlement gevraagde opvolging van aanvragen met betrekking tot gewaarborgde kredieten worden georganiseerd?

Iedere bank dient een register bij te houden waarin alle aanvragen met betrekking tot gewaarborgde kredieten worden bijgehouden, met inbegrip van de identiteit van de onderneming die de aanvraag doet en het gevraagde bedrag. Het resultaat van iedere aanvraag dient eveneens te worden geregistreerd. De kredietinstellingen zullen maandelijkse rapporten aan de NBB dienen over te maken met informatie over het totaal van de ontvangen kredietaanvragen en het resultaat van deze aanvragen. Gedetailleerde  informatie omtrent de vereisten inzake aangifte zal in de loop van april worden meegedeeld.

4.7 Is het mogelijk om een exhaustief overzicht te krijgen op de verschillende vragen tot rapportering aan de NBB en de Thesaurie?

De fiche “Reporting en Monitoring” zal geformaliseerd worden in een charter tussen de verschillende betrokken partijen (sector, NBB en Thesaurie).