5. Reporting en monitoring

5.1 Wie staat in voor de monitoring van het akkoord?

De Nationale Bank van België heeft samen met Febelfin een systeem van monitoring opgezet om de moratoria en kredietverlening aan bedrijven en particulieren in het algemeen en de engagementen van de banken uit de garantieregelingen in het bijzonder op te volgen.

Sancties zijn voorzien, indien een bank zijn engagementen niet nakomt of misbruikt.

5.2 Hoe zal het toezicht op de garantie worden georganiseerd (algemene bovengrens, bovengrens per bank, bovengrens op tegenpartij, rapporteringsmethode (template), informatiekanaal, ...)?

Door de rapportering aan BECRIS uit te breiden met 2 attributen:

  • Eerste garantieregeling:
    • Toevoeging van een attribuut in de kenmerken van het kredietinstrument dat expliciet vermeldt (i) of het instrument al dan niet is geselecteerd en (ii) de bijbehorende vergoeding.
  • Tweede garantieregeling :
    • Toevoeging van een attribuut in de kenmerken van de bescherming met de vermelding dat het gaat om een Covid-19 staatsgarantie.
    • Aangezien men geen bescherming kan verklaren die niet bestaat en deze bescherming facultatief is, wordt niet expliciet vermeld dat er geen gebruik wordt gemaakt van de garantie.

5.3 Dient de kredietlener tijdens de duur van het uitstel met een wanbetaling in de CKP geregistreerd te worden?

Neen. Daartoe werd in een afwijking van artikel VII.133 WER voorzien door het koninklijk besluit nr. 11 van 22 april 2020 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis. 

5.4 Heeft de bank een aanmeldings-/rapporteringsplicht voor de gewaarborgde kredieten?

Ja, zie vraag 5.2. De “reporting specification” en “validation checks” die moeten toegevoegd worden in de BECRIS rapportering werden in dit verband door de NBB aan de sector meegedeeld op 3 april 2020.

5.5 Wat de berekening van het plafond van 50 miljoen euro betreft, dient elke Belgische kredietverstrekker binnen het syndicaat zijn aandeel door te geven of moet er een overkoepelde rapportering gebeuren voor het ganse syndicaat?

Elke Belgische kredietverstrekker binnen het syndicaat rapporteert zijn aandeel.

5.6 Hoe zal de door het Parlement gevraagde opvolging van aanvragen met betrekking tot gewaarborgde kredieten worden georganiseerd?

Iedere bank dient een register bij te houden waarin alle aanvragen met betrekking tot gewaarborgde kredieten worden bijgehouden, met inbegrip van de identiteit van de onderneming die de aanvraag doet en het gevraagde bedrag. Het resultaat van iedere aanvraag dient eveneens te worden geregistreerd. De kredietinstellingen zullen maandelijkse rapporten aan de NBB dienen over te maken met informatie over het totaal van de ontvangen kredietaanvragen en het resultaat van deze aanvragen. Gedetailleerde  informatie omtrent de vereisten inzake aangifte werd in de loop van april meegedeeld.

5.7 Is het mogelijk om een exhaustief overzicht te krijgen op de verschillende vragen tot rapportering aan de NBB en de Thesaurie?

De fiche “Reporting en Monitoring” werd geformaliseerd in een charter tussen de verschillende betrokken partijen (sector, NBB en Thesaurie).