1. Algemeen (high level principles akkoord en achtergrond)

1.1 Waaruit bestaat het akkoord?

Het akkoord bestaat uit twee pijlers:

  1. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling (moratorium) te geven.
  2. De overheid activeert twee garantieregelingen  voor nieuwe kredieten en kredietlijnen (geen herfinancieringskredieten) die banken verstrekken:
  • tot en met 31 december 2020 aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties met een maximale looptijd van 12 maanden op basis van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (hierna “de eerste garantieregeling”)[1];
  • tot en met 31 december 2021 aan kleine of middelgrote niet-financiële ondernemingen met een looptijd van meer dan 12 maanden en ten hoogste 5 jaar op basis van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (hierna ”de tweede garantieregeling”)[2].

[1] Initieel voorzag de eerste garantieregeling in de waarborging van kredieten verstrekt tot 30 september 2020; deze termijn werd verlengd tot 31 december 2020 bij KB van 16 september 2020.

[2] Initieel voorzag de tweede garantieregeling in de waarborging van kredieten verstrekt tot 31 december 2020 met een looptijd van meer dan 12 maanden en ten hoogste 36 maanden. De termijn van verstrekking werd eerst verlengd tot 30 juni 2021 en nadien tot 31 december 2021 en de looptijd tot 5 jaar bij KB van 24 december 2020, zoals gewijzigd bij KB van 14 juni 2021.

1.2 Waarom werd dit akkoord door de federale regering (met ondersteuning van de Nationale Bank van België) gesloten met de financiële sector?

Het coronavirus bedreigt niet alleen onze gezondheid, het treft ook onze economie bijzonder hard. Niettegenstaande de reeks uitzonderlijke maatregelen die de federale regering reeds nam in het kader van het Federaal Plan voor Sociale en Economisch Bescherming om de economische schok op te vangen[3], blijven heel wat bedrijven, zelfstandigen en particulieren met belangrijke vaste kosten zitten. Ze moeten leningen aflossen, huur betalen en facturen voldoen, met cashflowproblemen tot gevolg. Er moet voorkomen worden dat gezonde bedrijven overkop gaan en gezinnen in betaalproblemen komen. Dat zou een negatieve spiraal op gang brengen en de huidige crisis alleen nog maar groter maken. Met het akkoord wordt beoogd de financiering aan de economie in stand te houden.

[3] Zo is er onder meer uitstel van betaling op het vlak van de personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, btw en sociale bijdragen. Ook de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd versoepeld en voor zelfstandigen werd een overbruggingsrecht ingesteld.

1.3 Wanneer treedt het akkoord in werking?

1 april 2020 voor het moratorium en de eerste garantieregeling; 24 juli 2020[4] voor de tweede garantieregeling

[4] Datum van publicatie van de wet van 20 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad

1.4 Geldt de regeling ook voor beursgenoteerde ondernemingen?

Ja. Het feit of een onderneming al dan niet beursgenoteerd is, speelt geen rol voor het in aanmerking komen voor het moratorium of de garantieregelingen.