Geschiktheidsvereisten voor de verzekerings- en herverzekeringssector

Regelgevend kader

 1. Art. 40, 41, 45 tot 47, 80 tot 83, 93, 94 en 443 van de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (“Toezichtswet Verzekeringen”) 
 2. Art. 526ter W.Venn. 
 3. Art. 258 en 273 van Gedelegeerde Verordening 2015/35
 4. Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie
 5. Koninklijk besluit van 20 juni 2012 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen
 6. Koninklijk besluit van 19 juli 2002 tot goedkeuring van het reglement van de CBFA van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen  
 7. Circulaire NBB_2018_25 van 18 september 2018 betreffende de geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen 
 8. Circulaire NBB_2016_31 over de prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector bijgewerkt door de mededeling 2018_23
 9. Circulaire NBB_2017_21 van 7 juli 2017 betreffende leningen, kredieten en borgstellingen aan leiders, aandeelhouders en verbonden personen
 10. Circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA van 13 november 2006 betreffende de uitoefening van externe functies door de leiders van gereglementeerde ondernemingen
 11. EIOPA-richtsnoeren voor het governancesysteem van 14 september 2015 (richtsnoeren 11 tot 14);
 12. EIOPA-besluit van 30 januari 2017 betreffende de samenwerking tussen bevoegde toezichthoudende autoriteiten.