4. Geschiktheidsvereisten voor de verzekerings- en herverzekeringssector

Regelgevend kader:

 1. 15, 94°, 40, 41, 45 tot en met 47, 80 tot en met 83, 93, 94 en 443 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (hierna de "Toezichtswet Verzekeringen")
 2. 258 en 273 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf
 3. Koninklijk besluit van 8 februari 2022 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 9 november 2021 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders en verantwoordelijken voor een onafhankelijke controlefunctie van gereglementeerde ondernemingen
 4. Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie 
 5. Mededeling NBB_2022_19 van 12 juli 2022 over de uitoefening van externe functies door de leiders en de verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefuncties van gereglementeerde ondernemingen
 6. Mededeling NBB_2021_04 van 19 januari 2021 betreffende het project HIVE en de digitalisatie van het “fit & proper”-proces
 7. Circulaire NBB_2018_25 van 18 september 2018 betreffende de geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen (circulaire tot invoering van dit Fit & Proper-handboek)
 8. Circulaire NBB_2016_31 over de prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector (verschillende keren bijgewerkt) 
 9. Circulaire NBB_2017_21 van 7 juli 2017 betreffende leningen, kredieten en borgstellingen aan leiders, aandeelhouders en verbonden personen 
 10. EIOPA-richtsnoeren voor het governancesysteem van 1 januari 2014 (richtsnoeren 11 tot en met 14) 
 11. EIOPA-besluit van 10 juni 2021 over de samenwerking tussen bevoegde toezichthoudende autoriteiten

4:1 De Toezichtswet Verzekeringen, waarin de Solvabiliteit II-richtlijn[1] wordt omgezet, en Gedelegeerde Verordening 2015/35[2] bevatten een aantal bepalingen over de vaardigheden en professionele betrouwbaarheid van leiders van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefuncties. Deze bepalingen worden door EIOPA toegelicht en verduidelijkt in haar richtsnoeren voor het governancesysteem van 14 september 2015 (hierna de "EIOPA-richtsnoeren"). Van die richtsnoeren wordt het onderdeel over de deskundigheid en betrouwbaarheid omgezet in het Belgisch regelgevend kader via dit handboek, waarop de NBB zich baseert voor haar geschiktheidsbeoordelingen. Dit handboek moet worden gelezen in samenhang met circulaire NBB_2016_31 van de NBB over de prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector (hierna "circulaire NBB_2016_31"), die zorgt voor de omzetting van andere aspecten van de voornoemde EIOPA-richtsnoeren dan deskundigheid en betrouwbaarheid

[1]   Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf.

[2]   Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf.