Belgische verenigingen en stichtingen (V&S)

Belgische verenigingen en stichtingen (V&S)

Boek 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beschrijft het wetgevend kader met betrekking tot de jaarrekeningen en begrotingen van verenigingen (Titel 2) en stichtingen (Titel 3).

Er zijn twee categorieën van vereningen&stichtingen met specifieke verplichtingen:

V&S met dubbele boekhouding: neerlegging bij de NBB

Verenigingen en stichtingen (V&S) die beantwoorden aan meer dan één van de hieronder vermelde criteria, moeten een dubbele boekhouding voeren en dienen hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. 

Criteria:

Boekjaar startend Vóór 01/01/2024 Vanaf 01/01/2024
Aantal werknemers (jaargemiddelde) 5 5
Andere dan niet recurrente ontvangsten 334.500 euro 391.000 euro
Bezittingen 1.337.000 euro 1.562.000 euro
Schulden 1.337.000 euro 1.562.000 euro

Afhankelijk van het aantal werknemers, omzet en balanstotaal kunnen zij kiezen uit een volledig, verkort of microschema (Meer info: groottecriteria voor verenigingen&stichtingen WVV, 3:47§2 et 3:51 §2)

V&S met vereenvoudigde boekhouding: neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank

Het merendeel van de vzw’s kan een vereenvoudigde boekhouding voeren.

Verenigingen en stichtingen die maximaal één van de hierboven vermelde criteria overschrijden:

  • mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren (Bron: WER, art. III.85, §2);
  • moeten de jaarrekening neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon (Bron: WVV, art.2:7 en art. 2:9 §1,8°).

 

 MEER INFO Wil u weten welk model uw vereniging of stichting moet neerleggen? Meer info vindt u terug op deze pagina

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo