De NBB wil dat de Belgische kredietinstellingen en (her)verzekeraars voorlopig geen dividend uitkeren

De Nationale Bank van België maant de Belgische kredietinstellingen en (her)verzekeraars aan hun dividendbetalingen op te schorten tot minstens 1 januari 2021 en spoort een verdere voorzichtige houding inzake variabele verloning en winstdeelname aan.

Als gevolg van blijvende onzekerheid met betrekking tot zowel de korte- als langetermijnimpact van COVID-19 en de bestendiging van belangrijke neerwaartse risico’s blijft het behoud van een veerkrachtige financiële sector via voldoende kapitaalreserves van groot belang. Die reserves moeten – indien nodig – prioritair aangewend worden voor het opvangen van verliezen en het verzekeren van de continuïteit van de financiële intermediatie, en meer in het bijzonder kredietverlening en verzekeringsactiviteiten ten gunste van de reële economie.

Tegen deze achtergrond heeft de European Systemic Risk Board (ESRB) op 27 mei een aanbeveling gepubliceerd waarin ze de bevoegde en relevante prudentiële autoriteiten oproept om de nodige acties te ondernemen om, onder andere, dividenduitkeringen op te schorten ten minste tot 1 januari 2021. In haar aanbeveling van 27 juli 2020 heeft de ECB als prudentieel toezichthouder deze aanbeveling opgevolgd.

Als micro- en macroprudentieel toezichthouder verlengt de Nationale Bank van België haar eerdere aanbeveling ten aanzien van de Belgische financiële instellingen[1] (kredietinstellingen en (her)verzekeringsondernemingen onder haar toezicht) om hun geplande dividenduitkeringen op te schorten en dit tot ten minste 1 januari 2021. Verder herhaalt de Bank haar oproep tot een prudente en conservatieve houding inzake variabele beloning en winstdeelname. Hiermee geeft zij gevolg aan de aanbeveling van de ESRB (ESRB/2020/07) van 27 mei 2020.

Voor de gedetailleerde informatie ter zake zie:

 

[1] Omwille van macroprudentiële redenen is deze mededeling van kracht op alle kredietinstellingen en (her)verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht.