De Nationale Bank dringt er bij verzekeraars op aan hun dividenduitkeringen tijdelijk op te schorten.

In overeenstemming met de aanbevelingen van EIOPA, dringt de Bank er ten stelligste op aan dat de verzekeraars hun geplande dividenduitkeringen opschorten tot ten minste 1 oktober 2020. Verder roept de Bank op tot een prudente en conservatieve houding inzake variabele beloning en winstdeelname.

De verzekeringssector wordt net als andere economische sectoren getroffen door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Desalniettemin stelt de Bank vast dat de solvabiliteit van de verzekeringssector, ondanks de zeer belangrijke schokken op de financiële markten, op een adequaat niveau blijft. Dit is mede te danken aan de comfortabele solvabiliteitspositie van de sector voor de start van de crisis. De Bank blijft de situatie van de verzekeringssector van zeer nabij opvolgen, onder meer aan de hand van een wekelijkse rapportering van financiële kerngegevens.

Tot op heden heerst er veel onzekerheid over de lange termijn gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de verzekeringssector. De impact van een mogelijke economische recessie is, net als de tweede-orde effecten op bijvoorbeeld de financiële markten of de overheidsfinanciën, moeilijk in te schatten. De verzekeringssector is blootgesteld aan al deze onzekerheden als dienstverlener en als belangrijke actor op de financiële markten. Verder geeft het lange termijn karakter van een belangrijk deel van de verzekeringsactiviteiten aanleiding tot bijkomende complexiteit en onzekerheid bij het inschatten van de impact van de COVID-19 pandemie. Zo is het vooralsnog onduidelijk wat het gevolg van de COVID-19 pandemie zal zijn voor de premie-inkomsten en schadebetalingen van de verzekeraars.

In deze context van belangrijke onzekerheid, en in overeenstemming met de aanbevelingen van EIOPA van 17 maart en 2 april jongstleden, dringt de Bank er ten stelligste op aan dat alle Belgische (her-)verzekeringsondernemingen en -groepen alle discretionaire dividenduitkeringen en inkopen van eigen aandelen, tijdelijk opschorten. Deze opschorting zal worden herzien naarmate de financiële en economische gevolgen van de COVID-19 pandemie duidelijker worden maar geldt in eerste instantie zeker tot 1 oktober 2020.

Verder dringt de Bank aan op een prudente en conservatieve houding van de verzekeraars voor hun beleid inzake variabele beloning en verdeling van winstdeling en toekenning van restorno’s. Het variabele deel van het beloningsbeleid moet op een prudent niveau worden vastgesteld en uitstel moet overwogen worden zolang de financiële en economische gevolgen van de COVID-19 pandemie niet duidelijk zijn voor de onderneming. Een gelijkaardige houding wordt gevraagd voor het beleid inzake winstdeelname en restorno’s evenwel rekening houdend met de mogelijke sociale en economische consequenties voor de verzekerden.