De economische groei was relatief veerkrachtig en zal slechts geleidelijk afnemen

Volgens de voorjaarsprognoses van de Nationale Bank van België blijft de Belgische economie op korte termijn nog stevig groeien. De jaargroei zou hierdoor uitkomen op 1,4 % voor 2023. Op middellange termijn loopt de groei terug tot 0,3 % op kwartaalbasis of 1,2 % op jaarbasis, in lijn met de potentiële groei, naarmate de impact van de arbeidsschaarste duidelijker voelbaar wordt. Een hogere bbp-groei zou dan vooral een sterkere toename van de productiviteit of een grotere arbeidsmarktparticipatie vergen.

De totale inflatie is sinds het najaar al aanzienlijk afgenomen, dankzij een forse daling van de internationale gasprijzen. De onderliggende prijsdruk maar ook de voedselinflatie zouden geleidelijk teruglopen. De indexeringsmechanismen reageren met enige vertraging en stuwen dit jaar de loonkosten nog op met 8 %. Op vier jaar tijd zouden de uurloonkosten in België met bijna 3 procentpunt meer toenemen dan in de drie belangrijkste buurlanden, wat de kostenconcurrentiekracht verslechtert.

Het begrotingstekort, ten slotte, blijft ook de komende jaren onhoudbaar hoog, en stijgt opnieuw in 2023. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort in 2025 nog steeds 4,7 % bbp bedragen. De overheidsschuld bevindt zich dan op een stijgend traject.