Het Register van kredieten aan ondernemingen 2022

Vanaf januari 2022 zal de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) worden vervangen door het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO).

Centrale voor kredieten aan ondernemingen

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen vindt haar oorsprong in de jaren negentig en werd ontwikkeld als antwoord op de bezorgdheid van de financiële sector en de kredietinstellingen in België. Hiermee kregen zij een beter inzicht in de kredietrisico's van de professionele debiteuren.

Tijdens de laatste decennia hebben verschillende gebeurtenissen de gevolgen op wereldvlak duidelijk gemaakt van de economische omwentelingen en hun omvang. Deze gaven aanleiding tot hervormingen en brachten de noodzaak naar voor om over meer gedetailleerde gegevens te beschikken om zo beter te kunnen anticiperen en reageren op mogelijke crisissen. Om dit te kunnen bereiken, werd op het Europees niveau het volledige datasysteem gemoderniseerd.

Daarom vervangt het Register van kredieten aan ondernemingen de Centrale voor kredieten aan ondernemingen.

Uitbreiding van de verzamelde gegevens

De Europese AnaCredit-verordening - analytische kredietgegevensbestanden (EU/2016/867) legt aan de lidstaten een uitbreiding van de verzamelde kredietgegevens bij de financiële instellingen op.

Het doel is de Europese Centrale Bank (ECB) te voorzien van de aanvullende informatie die nodig is voor het monetaire beleid, de financiële stabiliteit en het macro-prudentiële toezicht. Dit geheel van gegevens op Europees niveau is gericht op een beter begrip en een betere inschatting van mogelijke financiële schokken en dit met name in de eurozone.

De AnaCredit-verordening bepaalt niet alleen welk soort krediet- en kredietrisicogegevens moet worden verzameld, maar ook welke controles moeten worden verricht voordat de gegevens naar de ECB worden gestuurd. De ECB is op haar beurt verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van de kwaliteit van de ontvangen informatie. De uitwisseling van gegevens tussen de ECB en de verschillende centrale banken, waaronder de NBB, zorgt ervoor dat deze informatiebehoeften naar behoren worden vervuld.

Meer informatie: Wat is AnaCredit? (europa.eu)

Integratie van Europese en Belgische behoeften

De Nationale Bank heeft daarom een nieuwe toepassing genaamd BECRIS (Belgian Extended Credit Risk Information System) ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van AnaCredit en om de bestaande vereisten voor het verzamelen van de kredietgegevens van ondernemingen voor de Belgische financiële sector te behouden.

Andere aanpassingen

De factoring- en verzekeringsmaatschappijen maken niet langer deel uit van de bedrijven die behoren tot de informatieplichtigen en melden niet aan het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO).

Timing

Het Register van kredieten aan ondernemingen treedt in voege op 1 januari 2022 en bevat de gegevens van de ondernemingskredieten van de voorgaande jaren. Financiële instellingen en leasingmaatschappijen melden al verschillende maanden in het Register van kredieten aan ondernemingen. Zij beschikken zo over de coherente kredietgegevens van meerdere jaren, die moeten voldoen aan de definities en concepten van AnaCredit.

Praktische gevolgen

De meest recente periode die in de Centrale voor kredieten aan ondernemingen beschikbaar is, betreft de kredietgegevens van november 2021. Voor latere perioden zijn er geen mededelingen of raadplegingen meer van de voormalige Centrale voor kredieten aan ondernemingen.

De functies die in de Centrale voor kredieten aan ondernemingen bestonden, zijn echter in het Register voor kredieten aan ondernemingen opgenomen. Raadplegingen door zowel informatieplichtigen als debiteuren blijft dus op vergelijkbare wijze mogelijk.