Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van de toepassing verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna worden beschreven.

De beschikbaar gestelde gegevens

In  de toepassingen CONSULT en FILING vindt u de refertes van de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen die sinds 1992 bij de Nationale Bank werden neergelegd. In de toepassing 'Jaarrekeningen online raadplegen' vindt u bovendien de inhoud van de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen die de laatste 10 jaar gepubliceerd werden.

De identificatiegegevens van de rechtspersonen zoals de naam, het adres, de rechtsvorm en de rechtstoestand worden door de Nationale Bank als aanvullende informatie meegegeven en zijn afkomstig uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), beheerd door de FOD Economie. De Nationale Bank beperkt er zich toe deze als authentiek beschouwde gegevens over te nemen en raadt u aan deze gegevens in het algemeen en de rechtstoestand in het bijzonder door een andere bron te laten bevestigen vooraleer ze bij beslissingen te gebruiken.

U kunt de in de KBO opgenomen gegevens overigens rechtstreeks raadplegen en controleren via de 'Public Search'-functie op de internetsite van de KBO. Indien foutieve gegevens zijn opgenomen in de KBO, dan is het in principe de betrokken rechtspersoon zelf die de KBO daarvan op de hoogte dient te stellen, voor zover alle wettelijke verplichtingen inzake publicatie van identificatiegegevens zijn vervuld. De procedure wordt toegelicht op voormelde internetsite van de KBO.

De betrokken rechtspersonen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de documenten die ze bij de Nationale Bank hebben neergelegd. Deze worden immers door de Nationale Bank ongewijzigd beschikbaar gesteld, met dien verstande dat de Nationale Bank bepaalde gegevens vermeldt in de voorbehouden zone bovenaan het eerste blad van elk document en dat als gestructureerde databestanden neergelegde jaarrekeningen door de Nationale Bank in de vorm van een PDF-bestand gegoten worden.

Wanneer een jaarrekening langs elektronische weg in de vorm van een gestructureerd databestand wordt neergelegd, dan worden de secties van het model die zonder voorwerp zijn niet opgenomen in het door de Nationale Bank beschikbaar gestelde afschrift. Bovendien worden bedragen die overeenkomstig de geldende regelgeving in euro met twee decimalen werden uitgedrukt, door de Nationale Bank afgerond in euro zonder decimalen.

Als een rechtspersoon zou vaststellen dat wat hij heeft neergelegd, niet overeenstemt met wat neergelegd had dienen te worden, dan kan hij overgaan tot een 'Verbeterde neerlegging', die dan ook als dusdanig door de Nationale Bank beschikbaar zal worden gesteld. De verbeterde neerlegging zal dan worden toegevoegd aan de lijst met neergelegde jaarrekeningen; de oorspronkelijke neerlegging zal, met andere woorden, niet worden geschrapt.

Een register van alle vennootschapsakten gepubliceerd vanaf 1983 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kunt u raadplegen op de website van de internetsite van de FOD Justitie. Recente vennootschapsakten kunnen bovendien online worden gevisualiseerd.  

Algemene beschikbaarheid van de toepassing CONSULT

De raadpleging van beelden van jaarrekeningen wordt in principe gewaarborgd van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur, met uitzondering van de verlofdagen en bankholidays. Ook buiten die uren zal de raadpleging waarschijnlijk mogelijk zijn, al kan de toegang tot de toepassing 'Jaarrekeningen online raadplegen' dan niet worden gewaarborgd.

Om elke gebruiker van de toepassing een optimale toegang te bieden, heeft de Nationale Bank een informatica-infrastructuur opgebouwd die de courante informatiebehoeften van de gebruikers dekt. De toepassing is echter niet bedoeld voor het systematisch, laat staan massaal raadplegen of downloaden van bestanden. De Nationale Bank van België behoudt zich het recht voor om de toegang tot de internettoepassing zonder voorafgaand bericht te blokkeren voor een gebruiker die de goede werking van de toepassing in het gedrang brengt.