Wettelijke basis

Wettelijke basis

Belgische en Europese regelgeving vormen de wettelijke basis voor het opstellen en neerleggen van (geconsolideerde) jaarrekeningen en andere neer te leggen documenten bij de Balanscentrale.

Inzake vennootschappen

 

Inzake verenigingen en stichtingen

 • Koninklijk besluit van 25 mei 2024 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat betreft de groottecriteria voor micro- en kleine verenigingen en stichtingen, bl. 71299.
 • Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (bron Justel)
 • Koninklijk besluit van 29 september 2021 tot wijziging van het
  koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van hetWetboek
  van vennootschappen en verenigingen aangaande rekenkundige
  en logische controles van de neer te leggen jaarrekening en het
  gebruik van de eBox door de Nationale Bank van België
 • Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 • Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (bron: Justel))
 • Koninklijk besluit van 19 december 2003 (grote en zeer grote vzw's en stichtingen) betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (bron: Justel)

Inzake de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

 • Koninklijk besluit van 6 september 2016 tot uitvoering van artikel 30bis, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 56 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (bron: Justel)
 • Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (bron: Justel)

Inzake de sociale balans

Inzake gemeenschappelijke beleggingsfondsen

De wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles legt het wettelijk kader vast voor de instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht en naar buitenlands recht, en voor de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging (ICB's).

Inzake de openbaarmakingswijze van de periodieke verslagen van ICBE’s geldt het KB van 10 november 2006. Dit KB is ook van toepassing op de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s), waarvan het wettelijk kader vastgelegd is door de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

KB 10/11/2006, Art. 30: “De jaarrekening van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen wordt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, neergelegd bij de Nationale Bank van België, die overeenkomstig artikel 103 van het Wetboek van vennootschappen [tegenwoordig art. 3:15 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen] een afschrift ervan afgeeft aan éénieder die er om verzoekt.

De artikelen 173 tot 183 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen [tegenwoordig art. 3:66 tot 3:75 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen] zijn per analogie van toepassing op de gemeenschappelijke beleggingsfondsen.” Art. 24 van het KB stelt dat de balans en de resultatenrekening worden opgesteld overeenkomstig de schema’s in hoofdstuk I van de bijlage bij dit besluit.
 

Chronologisch register van de wetgeving en de reglementering inzake de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de sociale balans

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo