Woordenlijst

 

 • SITC

  De Standaardclassificatie voor de internationale handel, afgekort as SITC (Standard international trade classification), is een productclassificatie van de Verenigde Naties (VN) die gebruikt wordt voor de statistieken van de internationale handel (de waarden en volumes van de export en import van goederen), om een internationale vergelijking van grondstoffen en afgewerkte producten mogelijk te maken.

 • Schatkistbons, BTB, Belgian Treasury Bills

  Gedematerialiseerde leningen in euro en in deviezen op korte termijn die door de Belgische Schatkist worden uitgegeven. Zij zijn verwant aan de schatkistcertificaten die in euro worden uitgedrukt, maar kunnen in tegenstelling tot deze laatste doorlopend worden uitgegeven.

 • Schatkistcertificaten

  Effecten op korte termijn in euro die door de Schatkist bij aanbesteding worden uitgegeven.

 • Schuldbewijzen

  Vertegenwoordigen een belofte van de emittent (d.w.z. de kredietnemer) om op een welbepaald tijdstip of welbepaalde tijdstippen in de toekomst een of meerdere betalingen aan de houder (de kredietverstrekker) te doen.

 • Secundaire markt

  Markt waarop transacties tot stand komen die betrekking hebben op in omloop zijnde financiële instrumenten.

 • Securities settlement system (SSS)

  Een effectenvereffeningsstelsel garandeert de veilige afwikkeling van transacties in gedematerialiseerde effecten op de primaire en de secundaire markt. Hierbij wordt de gelijktijdigheid van de bewegingen in effecten en contanten gewaarborgd (principe van levering tegen betaling.

 • Stabiliteits- en groeipact

  Het Stabiliteits- en groeipact beoogt de vrijwaring van gezonde overheidsfinanciën in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie om betere voorwaarden te creëren, enerzijds, voor een sterke en duurzame groei, die bevorderlijk is voor de werkgelegenheid en, anderzijds, voor prijsstabiliteit. Meer bepaald is een begrotingssituatie die vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont, vereist als doelstelling op middellange termijn voor de EU-lidstaten, die hen in staat zou stellen normale conjunctuurschommelingen te ondervangen zonder dat hun overheidstekort het peil van 3 pct. bbp overschrijdt.

 • Strips (gesplitste effecten)

  Lineaire obligaties waarvan de coupons en de hoofdsom apart verhandeld worden.

 • Structurele transactie

  Een open-markttransactie uitgevoerd met het oog op een duurzame wijziging van de balansstructuur van het Eurosysteem.

 • Swift

  Een onderneming, mede beheerd door de internationale bankgemeenschap, die een netwerk ter beschikking stelt van de banken over de gehele wereld. Via dit netwerk wisselen de banken berichten uit over wederzijdse betalingen en effectentransacties, die als bindend worden beschouwd. De betrouwbaarheid van dit uitwisselingssysteem is gebaseerd op het lidmaatschap waaraan een aantal toetredingsvoorwaarden verbonden zijn, een streng beveiligd en goed uitgebouwd netwerk van computers, en het gebruik van een gestandaardiseerde berichtentaal, waarvan het formaat centraal door Swift wordt ontworpen en beheerd.

 • Systeemrisico

  Het risico dat het in gebreke blijven van een deelnemer aan een betalingssysteem, een exchange-for-value-systeem, of de financiële markten in het algemeen, ertoe zal leiden dat andere deelnemers of financiële instellingen hun verplichtingen op de vervaldag niet kunnen nakomen (met inbegrip van vereveningsverplichtingen in een betalingssysteem). Een dergelijk in gebreke blijven kan aanleiding geven tot aanzienlijke liquiditeits- of kredietproblemen en zou dientengevolge de stabiliteit van de financiële markten kunnen bedreigen.