Woordenlijst

 

 • Raad van Bestuur (ECB)

  Het hoogste bestuursorgaan van de ECB. De Raad van Bestuur bestaat uit alle leden van de Directie van de ECB en de Presidenten van de nationale centrale banken van de landen die op de euro zijn overgegaan.

 • Raad van Ministers

  Een instelling van de Europese Gemeenschap die bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten. Wanneer de EU-Raad bijeenkomt in de samenstelling van de Ministers van Financiën en Economische Zaken wordt hij gewoonlijk ECOFIN-Raad genoemd.

 • Raadplegingen in het kader van artikel IV

  Om toezicht te houden op het macro-economisch en wisselkoersbeleid van de lidstaten, houdt het IMF jaarlijkse bilaterale consultaties met individuele landen over het economische en monetaire beleid van hun land. Vervolgens geeft het IMF een oordeel en kan het aanbevelingen doen betreffende het beleid van het land. De aanbevelingen zijn echter niet bindend. Tweemaal per jaar wordt de mondiale economische situatie besproken in ‘The World Economic Outlook’.

 • Rente

  Het bedrag dat een debiteur moet betalen aan een crediteur over een bepaalde tijdspanne in verhouding tot het bedrag van het kapitaal van de lening, de deposito of het schuldbewijs, doorgaans uitgedrukt in procenten per jaar.

 • Rente voor de basisherfinancieringstransacties

  De rente die banken betalen als zij voor een periode van één week geld lenen van de ECB. Als ze dit doen, moeten ze onderpand inbrengen om te garanderen dat ze het geld terugbetalen. Dit is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt.

 • Rente voor de marginale beleningsfaciliteits

  De rente die banken betalen als zij voor een zeer korte periode (één dag) geld lenen bij de ECB. Wanneer ze dit doen, moeten ze onderpand (bijvoorbeeld effecten) inbrengen om te garanderen dat ze het geld terugbetalen. Dit is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt.

 • Repo-overeenkomst

  Een overeenkomst om een activum te verkopen en het tegen een welbepaalde prijs op een vooraf bepaalde datum of op verzoek opnieuw aan te kopen. Een dergelijke overeenkomst is vergelijkbaar met het opnemen van krediet op onderpand, met dit verschil dat de verkoper de eigendom van de effecten niet behoudt. Ook retrocessieovereenkomsten worden als repotransacties aangeduid en op de repomarkt verhandeld.

 • Reservebasis

  De som van de balansposten (met name passiva) die de basis vormen voor de berekening van de reserveverplichtingen van een kredietinstelling.

 • Reserveratio

  Een door de centrale bank vastgesteld percentage voor elke categorie balansposten die deel uitmaken van de reservebasis. De reserveratio’s worden gebruikt voor de berekening van de reserveverplichtingen.

 • Reserveverplichtingen

  Rentegevende overnight-deposito's die de kredietinstellingen van het eurogebied moeten vormen bij het Eurosysteem. Het gemiddelde van de deposito's van een bepaalde kredietinstelling gedurende iedere periode van een maand moet ten minste 2 pct. van sommige passiva van die instelling bedragen.

 • Resultatenrekening (Jaarrekening)

  De resultatenrekening geeft een overzicht van de inkomsten- en uitgavenstromen gedurende een bepaalde periode, een boekjaar. In de resultatenrekening wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsresultaten, financiële resultaten en uitzonderlijke resultaten.

 • Reële rente

  Het rendementspercentage van een schuldvordering (bijvoorbeeld een obligatie) na aftrek van het verlies aan koopkracht dat ze door de inflatie heeft ondergaan.