Woordenlijst

 

 • Langerlopende herfinancieringstransactie

  Een door het Eurosysteem uitgevoerde open-markttransactie met een looptijd van gewoonlijk drie maanden.

 • Latijnse Muntunie

  De Latijnse Muntunie (1865-1926) was een overeenkomst tussen een aantal landen om hun munten te slaan op een exact gelijke muntvoet. De grotere zilverstukken en de gouden munten van de verschillende landen hadden weliswaar een verschillend uiterlijk, maar ze hadden voortaan één en dezelfde waarde. De deelnemende landen aan de Latijnse Muntunie waren Frankrijk, Italië, Zwitserland, België en Griekenland.

 • Lening op afbetaling

  Bij een lening op afbetaling wordt een geldsom ter beschikking wordt gesteld van de consument, die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen door periodieke stortingen.

 • Liquiditeitsbeheer

  Interventie van het Eurosysteem op de geldmarkt, door middel van open markttransacties, met het oog op de regulering van het bedrag dat de kredietinstellingen bij het Eurosysteem deponeren en de rentetarieven op zeer korte termijn.

 • Liquiditeitsrisico

  Het risico dat een tegenpartij of een deelnemer aan een betalings- of vereveningsstelsel een verplichting niet volledig zal nakomen op de vervaldag. Het liquiditeitsrisico betekent niet dat de tegenpartij insolvent is, aangezien ze de vereiste schuldverplichtingen mogelijk kan nakomen op een niet nader omschreven later tijdstip.

 • Lotenlening

  Lening, waarvan ieder jaar een gedeelte terugbetaalbaar wordt door uitloting van een aantal effectennummers. Soms zijn aan die uitlotingen ook premies verbonden.