Woordenlijst

 

 • Gedwongen koers

  De gedwongen koers komt overeen met het principe dat door alle centrale banken ingevoerd is om de verplichte converteerbaarheid van biljetten naar goud af te schaffen. Wat vandaag de dag vanzelfsprekend lijkt, is niet altijd gemakkelijk aanvaard door onze voorouders.

 • Geldhoeveelheid

  In enge zin, het geheel van de tegoeden die als betaalmiddel worden gebruikt, zoals bankbiljetten en munten (chartaal geld) en zichtdeposito's (giraal geld). In ruime zin bevat de geldhoeveelheid ook de tegoeden die vrij snel en goedkoop kunnen worden omgezet in betaalmiddelen, zoals spaardeposito's.

 • Geldmarkt

  De markt waarop de kredietinstellingen aan elkaar kortetermijnleningen verstrekken (doorgaans op ten hoogste één jaar) teneinde hun deposito's bij het Eurosysteem bij te stellen. In het eurogebied bestaat slechts één geldmarkt: iedere renteafwijking tussen landen zou arbitrages noodzakelijk maken.

 • Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM)

  Het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism of SSM) schept een nieuw kader voor bankentoezicht in Europa. Het bestaat uit de ECB en nationale toezichtsautoriteiten van deelnemende EU-landen. De belangrijkste doelstellingen van het SSM zijn het waarborgen van de veiligheid en soliditeit van het Europese bankenstelsel en het vergroten van de financiële integratie en stabiliteit in Europa. Het SSM is een belangrijke mijlpaal op weg naar een bankenunie binnen de EU.

 • Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM)

  Het GAM verstrekt hulpmiddelen en instrumenten voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in de eurozone en andere deelnemende lidstaten. Het is een belangrijke pijler van de bankenunie.

 • General Agreements to Borrow (GAB)

  Overeenkomst gesloten in 1962 door de 10 rijkste lidstaten van het IMF, waaronder België, om bovenop de vastgestelde quota extra middelen ter beschikking te stellen van het Fonds. De deelnemers aan de GAB worden aangeduid als G-10, hoewel Zwitserland in 1964 als elfde land toetrad.

 • Giraal geld

  Ontastbaar geld dat aangehouden wordt op zichtrekeningen, op postchequerekeningen of op de rekeningen van de Schatkist.

 • Grootboek

  Het geheel van de ingeschreven schuldeisers voor een bepaalde overheidslening. De Dienst van de Grootboeken maakt deel uit van de Administratie van de Thesaurie en beheert deze inschrijvingen op naam ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen. Hij staat tevens in voor de betaling van de rentetermijnen en voor de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag.

 • Gutt-operatie

  Naoorlogse muntsaneringsoperatie o.l.v. minister van Financiën Camille Gutt, die als doel had de geldhoeveelheid in te krimpen en de prijzen te stabiliseren. Gelden werden uit omloop genomen en de bankdeposito’s, zicht- en termijnrekeningen werden geblokkeerd. De “tijdelijk onbeschikbare fondsen” werden in 1949 vrijgegeven, terwijl de “definitief geblokkeerde” bedragen vanaf de jaren vijftig in schijven werden teruggegeven.