Woordenlijst

 

 • Balans (Jaarrekening)

  De balans geeft de vermogenstoestand van een onderneming weer op het einde van het boekjaar. Aan de ene kant zijn er de bezittingen of "activa" van een onderneming. Daartoe behoren bijvoorbeeld de gebouwen, voertuigen, voorraden (grond- en hulpstoffen, handelsgoederen), tegoeden op klanten, liquide middelen enz. Aan de andere kant zijn er de financieringsbronnen of "passiva" van de onderneming. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld het door de aandeelhouders ingebrachte kapitaal, de schulden bij kredietinstellingen, leveranciers, voorzieningen die worden aangelegd met het oog op te verwachten uitgaven.

 • Bank voor Internationale Betalingen (BIB)

  Internationale financiële instelling met als hoofddoel de bevordering van de samenwerking tussen de centrale banken van de industrielanden. De BIB fungeert als ‘bank van de centrale banken’.

 • Bankenunie

  De bankenunie is een systeem voor bankentoezicht en -afwikkeling op het niveau van de Unie, dat op basis van Uniebrede regels functioneert. Ze is opgebouwd rond 3 belangrijke pijlers: (1) Het single rulebook, (2) Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, (3) Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Doel ervan is te verzekeren dat de bankensector in de eurozone en in de hele EU veilig en betrouwbaar is en dat niet-rendabele banken worden afgewikkeld zonder dat het geld van de belastingbetalers wordt aangesproken en met minimale gevolgen voor de reële economie.

 • Basis-herfinancieringstransactie

  Een wekelijks door het Eurosysteem uitgevoerde open-markttransactie.

 • Bazels Comité voor het bankentoezicht

  Het Bazels Comité voor het bankentoezicht werd in 1974 opgericht door de gouverneurs van de G-10. Het houdt zich bezig met vraagstukken in verband met het bancaire toezicht en in het bijzonder met de vereisten inzake eigen middelen die aan de kredietinstellingen opgelegd worden.

 • Bedrijfstak

  Een bedrijfstak is een groep ondernemingen met een gelijksoortige productie.

 • Benchmark

  Met betrekking tot investeringen is de benchmark een referentieportefeuille of -index die is samengesteld op grond van de doelstellingen inzake liquiditeit, risico en rendement van de investeringen. De benchmark kan dienst doen als vergelijkingsbasis voor de performance van de eigenlijke portefeuille.

 • Betalingsbalans

  Een statistisch overzicht waarin verslag wordt uitgebracht van de economische transacties van een economie met de rest van de wereld gedurende een specifieke periode. De betalingsbalans omvat de transacties inzake goederen, diensten en inkomens, transacties met betrekking tot financiële vorderingen op en verplichtingen aan de rest van de wereld en als overdrachten bestempelde transacties (zoals kwijtschelding van schuld).

 • Betalingssystemen

  Een geheel van instrumenten, procedures en, in het algemeen, systemen voor het overmaken van gelden tussen banken die tot doel hebben de geldcirculatie te vergemakkelijken.

 • Bimetallisme

  Dit muntstelsel, dat gebaseerd is op de twee metaalstandaarden goud en zilver, was bijna overal van kracht tot het midden van de 19de eeuw. De ontdekking van belangrijke goudmijnen (Californië in 1848, Australië in 1851) en van zilvermijnen in Nevada, heeft veel te sterke afwijkingen veroorzaakt in de evolutie van de waarde van die twee metalen. Dit verstoorde de werking van het systeem, dat geleidelijk werd verlaten.

 • Borgstellingen

  Speciën, obligaties en kasbons van de EU die bij de Deposito- en Consignatiekas worden neergelegd in het kader van administratieve borgtochten of ingevolge sociale wetten.

 • Bretton Woods

  In 1944 werd in het vakantieplaatsje Bretton Woods in de Amerikaanse plaats New Hampshire de basis gelegd voor een internationaal monetair systeem. De financiële experten van de geallieerden kwamen er tijdens de tweede wereldoorlog samen om de financiële voorwaarden voor vrede voor te bereiden. Het nieuwe systeem had als doel om monetaire vergissingen te vermijden, een minder star systeem uit te werken dan de gouden standaard en de wisselkoersen te stabiliseren. Het nieuwe systeem was niet langer uitsluitend gebaseerd op goud, maar op de Amerikaanse dollar en goud. Het bleef bestaan tot het begin van de jaren zeventig, toen president Nixon besliste de dollar te laten zweven. Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank zijn twee instituten die in het leven geroepen werden op de conferentie van Bretton Woods.

 • Bruto Binnenlands Product (BBP)

  Het bruto binnenlands product (bbp) is de marktwaarde van alle goederen en diensten die op één jaar tijd worden geproduceerd. Het is de bruto toegevoegde waarde, dus vóór aftrek van afschrijvingen, van de nationale economie