Economische projecties voor België

De Nationale Bank van België publiceert tweemaal per jaar economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift van december 2018 worden die resultaten meer gedetailleerd toegelicht.

De vooruitzichten zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2021); voor verafgelegen jaren wordt de foutenmarge met betrekking tot de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving.

De recentste projecties voor België, gepubliceerd op 17 december 2018, werden afgesloten op 28 november 2018. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn gepubliceerd op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De bedrijvigheid zou dit jaar met 1,5 % aantrekken; dat groeitempo zou tegen 2021 geleidelijk afnemen tot 1,2 %. Met inbegrip van 2018 zouden over de projectieperiode ruim 150 000 extra banen worden gecreëerd (in gecumuleerde termen). De werkloosheidsgraad zou evenwel min of meer stabiel blijven op 6,3 %. De inflatie zou in 2018 2,4 % bedragen, wat vooral te maken heeft met het verloop van de energieprijzen; vervolgens zou ze teruglopen tot gemiddeld 1,8 % in 2021. Het overheidstekort wordt voor 2018 op 0,8 % bbp geraamd, maar zou tegen het einde van de projectieperiode oplopen tot 2,0 % bbp.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2017

2018r

2019r

2020r

2021r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

1,7

1,5

1,4

1,3

1,2

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

64 500

57 900

40 200

30 400

24 300

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

7,1

6,3

6,3

6,3

6,3

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

2,2

2,4

2,0

1,6

1,8

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-0,9

-0,8

-1,6

-1,7

-2,0

Overheidsschuld
(in % bbp)

103,4

102,3

101,4

100,9

100,5

Bron: NBB

115-64-jarigen, brutogegevens.

Afsluitingsdatum: 28 november 2018. Volgende publicatie: juni 2019.