Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift worden die resultaten nader toegelicht.

Economische projecties voorjaar 2023 - Projections économiques printemps 2023

De vooruitzichten worden opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem. Ze zijn ook gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied gezamenlijk formuleren. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of heel waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan op de afsluitingsdatum van de projectie voldoende nauwkeurig bekend is hoe ze zullen worden uitgevoerd. De projectieperiode loopt tot het jaar t+3 (in casu tot 2025). Voor latere jaren wordt de foutenmarge voor de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving.

De recentste projecties voor België werden op 31 mei afgesloten en op 16 juni 2023 gepubliceerd. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn te raadplegen op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De Belgische economie heeft in de afgelopen maanden veel veerkracht getoond en zou op korte termijn in zowat hetzelfde tempo blijven groeien. De jaargroei zou hierdoor uitkomen op 1,4 % voor 2023. Op middellange termijn loopt de groei terug tot 0,3 % op kwartaalbasis of 1,2% op jaarbasis, in lijn met de potentiële groei, naarmate de impact van de arbeidsschaarste duidelijker voelbaar wordt. De arbeidsmarkt blijft inderdaad krap met een heel lage werkloosheidsgraad van minder dan 6 %. De inflatie is sinds het najaar al duidelijk teruggelopen dankzij een forse daling van de internationale gasprijzen. Ze zakt van gemiddeld meer dan 10 % in 2022 tot 1,9 % in 2023. De inflatie zou in 2024 wel tijdelijk weer opveren door de technische impact van het aflopen van de energiesteunmaatregelen. In 2025 zal ze weer onder de 2 % dalen. Het overheidstekort wordt voor 2023 op 4,7 % bbp geraamd. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort de komende jaren niet verkleinen. De overheidsschuld bevindt zich op een stijgend traject.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2021

2022r

2023r

2024r

2025r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

6,3

3,2

1,4

1,3

 1,2

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

90.800

101.300

54.100

41.600

 35.100

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

6,3

5,6

5,8

5,6

5,5

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

3,2

10,3

1,9

4,3

 1,8

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-5,5

-3,9

-4,7

-4,6

 -4,7

Overheidsschuld
(in % bbp)

109,1

105,1

104,7

105,9

107,9

Bron: NBB

1 15-64-jarigen, brutogegevens

Afsluitingsdatum: 31 mei 2023. Volgende publicatie: december 2023