Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift van juni 2021 worden die resultaten nader toegelicht.

Economische Projecties 2021

De vooruitzichten worden opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem. Ze zijn ook gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied gezamenlijk formuleren. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of heel waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan op de afsluitingsdatum van de projectie voldoende nauwkeurig bekend is hoe ze zullen worden uitgevoerd. De projectieperiode loopt tot het jaar t+3 (in casu tot 2023). Voor latere jaren wordt de foutenmarge voor de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving. Vanwege de onzekerheid over het verdere verloop van de COVID-19-gezondheidscrisis en over het herstel van de vraag, gaan deze vooruitzichten gepaard met aanzienlijke risico’s, zowel in op- als in neerwaartse zin.

De recentste projecties voor België werden afgesloten op 26 mei 2021 en zijn op 14 juni 2021 gepubliceerd. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn gepubliceerd op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De economische bedrijvigheid in België groeit dit jaar met 5,5 %, onder meer dankzij de vooruitgang in de vaccinatiecampagne die een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen mogelijk maakt. Eind 2021 bereikt het bbp daardoor het niveau van vóór de crisis, waarna de groei normaliseert, tot 3,3% in 2022 en 1,6% in 2023. De arbeidsmarkt komt haast ongeschonden uit de crisis: de werkloosheid is amper gestegen en het merendeel van de tijdelijke werklozen zou terug aan de slag kunnen gaan na het aflopen van de beschermingsmaatregelen. De werkloosheidsgraad zou dan ook niet boven de 6 % uitstijgen. De inflatie trekt sterk aan in 2021, tot 2,2%, met name onder invloed van de hogere energieprijzen, en matigt daarna tot 1,8% in 2023. Het overheidstekort wordt voor 2021 op 6,8 % bbp geraamd. Het zou daarna verder verkleinen maar bij ongewijzigd beleid nog steeds uitkomen op ongeveer 4,5 % bbp in 2023. De overheidsschuld bevindt zich op een stijgend traject, ook na 2023.

 

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2019

2020

2021r

2022r

2023r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

1,8

-6,3

5,5

3,3

 1,6

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

75 600

-800

31 600

8 400

 32 100

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

5,4

5,6

5,8

6,0

5,9

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

1,2

0,4

2,2

2,1

 1,8

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-1,9

-9,4

-6,8

-4,0

 -4,5

Overheidsschuld
(in % bbp)

98,1

114,1

112,8

112,1

113,7

Bron: NBB

1 15-64-jarigen, brutogegevens

Afsluitingsdatum: 26 mei 2021. Volgende publicatie: december 2021.