Directiecomité

Het Directiecomité bestuurt en beheert de Nationale Bank en bepaalt de koers van haar beleid.

Bevoegdheden

Het Comité benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun wedde. Na overleg met de Regentenraad en onverminderd de door de ECB vastgelegde regels beslist het Directiecomité over de plaatsing van het kapitaal en de reserves. Voorts spreekt het zich uit over alle zaken die niet uitdrukkelijk door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement zijn voorbehouden aan een ander orgaan. Het komt bijeen telkens als de omstandigheden dit vereisen en minstens eenmaal per week.

Samenstelling

Het Directiecomité is samengesteld uit de gouverneur en maximaal vijf directeurs. Het bestaat uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. De directeurs worden door de Koning benoemd op voordracht van de Regentenraad voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De Koning kent de titel van vicegouverneur toe aan een van de directeurs.

Directiecomité nbb

Curricula vitae van de leden van het Directiecomité