Regentenraad

De Regentenraad wisselt van gedachten over algemene kwesties met betrekking tot de Nationale Bank en de economische situatie.

Bevoegdheden

De Regentenraad wisselt van gedachten over de algemene kwesties met betrekking tot de Bank, het monetaire beleid en de economische toestand van het land en van de Europese Unie, het toezichtsbeleid op elke sector die onder het toezicht van de Bank staat, de Belgische, Europese en internationale ontwikkelingen op het gebied van het toezicht, en in het algemeen elke ontwikkeling betreffende het financieel stelsel dat onder toezicht van de Bank staat, zonder daartoe over enige bevoegdheid te beschikken om tussen te komen op het operationele vlak of kennis te nemen van individuele dossiers.

Hij keurt het budget van de Bank goed, alsook de jaarrekening en het jaarverslag over de verrichtingen van de Bank. Hij is bevoegd voor het vastleggen van de boekhoudregels voor alle aspecten van de jaarrekening die niet het gevolg zijn van bepalingen in de organieke wet van de Nationale Bank, noch verplicht zijn voor de opstelling van de geconsolideerde balans van het ESCB.

Hij wijzigt de statuten van de Nationale Bank teneinde deze in overeenstemming te brengen met de organieke wet en met de voor België bindende internationale verplichtingen.

Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huishoudelijk reglement vast dat de basisregels bevat inzake de werking van de organen en betreffende de organisatie van de departementen, diensten en vestigingen, alsook de deontologische code die de leden van het Directiecomité en het personeel moeten naleven.

De Regentenraad bepaalt de wedde en het pensioen van de leden van het Directiecomité.

Samenstelling

De Regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, de directeurs en veertien regenten. Hij telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige regenten. De vertegenwoordiger van de minister van Financiën woont van rechtswege de vergaderingen van de Regentenraad bij. Hij heeft er een raadgevende stem.

Ten minste een derde van de leden van de Regentenraad heeft een ander geslacht dan de overige leden. De voorzitter van de Regentenraad is van de andere taalrol dan de gouverneur en van een ander geslacht dan dat van de gouverneur.

De algemene vergadering verkiest de regenten voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar:

 • Twee regenten worden gekozen op voordracht van de meest vooraanstaande werknemersorganisaties.
 • Drie regenten worden gekozen op voordracht van de meest vooraanstaande organisaties van de nijverheid en van de handel, van de landbouw en van de middenstand.
 • Negen regenten worden gekozen op voordracht van de Minister van Financiën.

Regenten mogen geen lid zijn van de bestuurs-, beheers- of toezichtsorganen van een instelling onderworpen aan het toezicht van de Bank, noch in zulke instelling een leidinggevende functie uitvoeren.

Raadgevende comités

Auditcomité

Bij het vervullen van zijn opdrachten inzake het financiële verslaggevingsproces (jaarrekening, jaarverslag, boekhoudregels) en inzake de begroting, wordt de Regentenraad bijgestaan door het Auditcomité.

De nadere werkingsregels betreffende het Auditcomité zijn opgenomen in het Reglement van het Auditcomité.

Samenstelling:

 • Griet Smaers, voorzitster
 • Marc Bourgeois 
 • Helga Coppen
 • Filip Van de Velde, met raadgevende stem

Remuneratie- en benoemingscomité

In de uitoefening van zijn bevoegdheden op het vlak van remuneraties en benoemingen wordt de Regentenraad bijgestaan door het Remuneratie- en benoemingscomité.

Het Reglement van het Remuneratie- en benoemingscomité regelt de werking van dat comité.

Samenstelling:

 • Claire Tillekaerts, voorzitster
 • Pieter Timmermans
 • Géraldine Van der Stichele
 • Filip Van de Velde, met raadgevende stem
 • Pierre Wunsch, met raadgevende stem

Regenten