Programma’s voor de aankoop van activa

De grootschalige aankopen van activa door een centrale bank beogen de risicopremies en/of termijnpremies te doen dalen. Dit betekent concreet dat de aankopen een neerwaartse druk uitoefenen op de langetermijnrentes, zelfs wanneer de kortetermijnrentes op hun ondergrens geblokkeerd staan. Door deze werking op de langetermijnrentes blijft het monetair beleid een zeer directe invloed uitoefenen op de investerings- en consumptie-uitgaven van de bedrijven, huishoudens en overheden. De beslissingen om duurzame goederen te consumeren of erin te investeren hebben immers doorgaans betrekking op de middellange tot lange termijn.

Het Eurosysteem voerde de volgende activa-aankoopprogramma’s in:

  • het programma voor de effectenmarkten (securities market programme, SMP), waarvan de aankopen liepen van mei 2010 tot september 2012;
  • de outright monetaire transacties (outright monetary transactions, OMT), die konden worden geactiveerd vanaf september 2012;
  • het uitgebreid programma voor de aankopen van activa (Asset Purchase Programme, APP), dat van kracht is sinds oktober 2014;
  • het pandemie-noodaankoopprogramma (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), waarvan de aankopen gestart zijn in maart 2020.

De Raad van Bestuur besliste op 18 maart 2020 een nieuw tijdelijk programma voor de aankoop van obligaties van de private en overheidssector te lanceren. Het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) had als bedoeling de ernstige risico’s tegen te gaan voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid en de vooruitzichten voor het eurogebied als gevolg van de uitbraak en de escalerende verspreiding van het coronavirus. Aankopen onder dit programma konden aanvankelijk gebeuren ten  bedrage van 750 miljard euro. Het programma werd echter in de loop van 2020 in twee fasen verder uitgebreid tot 1.850 miljard euro. Aankopen onder dit programma zullen gebeuren tot minstens eind maart 2022, terwijl herinvesteringen van de hoofdsom van op vervaldag gekomen PEPP-effecten tot minstens eind 2023 zullen plaatsvinden.

De aankopen onder het PEPP komen bovenop de aankopen onder het bestaande programma voor de aankoop van activa (Asset Purchase Programme - APP). Van maart 2015 tot en met maart 2016 was het gemiddelde maandelijkse aankoopbedrag onder het APP 60 miljard euro en van april 2016 tot en met maart 2017 80 miljard euro, terwijl de aankoopbedragen van april 2017 tot eind december 2017 opnieuw 60 miljard euro bedroegen. Van januari tot en met september 2018 was het gemiddelde maandelijkse aankoopbedrag 30 miljard euro, terwijl de aankoopbedragen van oktober 2018 tot eind december 2018 15 miljard bedroegen. Sinds november 2019 bedraagt het gemiddelde maandelijkse aankoopbedrag van het bestaande APP 20 miljard euro.

Om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, werden de nettoaankopen in het kader van het APP in 2020 uitgebreid met een extra tijdelijk pakket van 120 miljard euro, zoals beslist door de Raad van Bestuur op 12 maart.

De Raad van Bestuur verwacht nog steeds de maandelijkse netto activa-aankopen in het kader van het APP zo lang als noodzakelijk voort te zetten om de accommoderende invloed van de beleidstarieven te versterken en ze te beëindigen kort voordat hij aanvangt met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB. De volledige herinvestering van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, wordt voortgezet voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Voor nadere informatie over de programma’s voor de aankoop van activa van het Eurosysteem, kunt u terecht op de website van de ECB: Asset purchase programmes en Pandemic emergency purchase programme.

Effectenleningen van activa aangekocht in APP en PEPP

Zoals aangekondigd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur daterend van 5 maart 2015 en 1 juni 2016, zullen de activa die werden aangekocht in het kader van PSPP en het CSPP gedecentraliseerd ter beschikking worden gesteld voor effectenleningen om de liquiditeit van de obligatiemarkt en de repomarkt te ondersteunen. Ook de activa die werden aangekocht in het PEPP zijn beschikbaar voor effectenleningen, onder dezelfde voorwaarden als bij APP. Voor meer informatie over het algemeen kredietverleningskader van het Eurosysteem, zie: ‘Securities lending of holdings under the asset purchase programme (APP) and pandemic emergency purchase programme (PEPP)’.

Effectenleningen in het kader van het PSPP en PEPP (publieke sector)

De Nationale Bank van België zal de effecten van de overheidssector aangekocht onder PSPP en PEPP (zie bijgaande lijst van beschikbare ISIN’s) uitlenen via bilaterale repo’s of bilaterale repo’s gecombineerd met bilaterale reverse repo’s met tegenpartijen die een overeenkomst hebben met de NBB voor repo’s in euro.

Voor meer informatie, zie:

Effectenleningen in het kader van het CSPP en PEPP (bedrijfssector)

Ook in het kader van het CSPP en PEPP, zal de Nationale bank van België de mogelijkheid bieden bedrijfsobligaties uit te lenen via bilaterale repo’s gecombineerd met bilaterale reverse repo’s, met tegenpartijen die met de NBB contact hebben voor repo’s. Naast de bilaterale leningen, heeft de NBB besloten deel te nemen aan het Automatic Securities Lending and Borrowing Programme van Euroclear Bank SA/NV.

Meer informatie vindt u hier:

Contact

Marktdeelnemers kunnen de Front Office van de NBB contacteren via e-mail (forex@nbb.be) of telefonisch (+32 2 221 4971).