Verbiedt de Nationale Bank leningen met een quotiteit van meer dan 90 %?

In de circulaire van de Nationale Bank worden de financiële instellingen aanbevolen het aandeel van de leningen met een hoge quotiteit, met name de leningen met een quotiteit van meer dan 90 % (of 80 % in het geval van leningen voor investering in huurwoningen), te beperken, gezien het grotere risico op kredietverliezen. De circulaire bepaalt dat een deel van de nieuwe leningen, ten belope van bijvoorbeeld 35 % binnen het subsegment van de leningen die aan startende kopers worden verstrekt, de vastgestelde quotiteitsdrempels mogen overschrijden.

De Nationale Bank legt dus geen verbod op voor leningen met een hoge quotiteit. Ze is echter wel van oordeel dat dergelijke leningen, vooral als ze ook gekenmerkt worden door een hoge afbetalingslast, beperkt moeten blijven en alleen in specifieke gevallen mogen worden toegekend. Het is dus aan de kredietverstrekkers om te bepalen of en wanneer dergelijke leningen kunnen worden verstrekt, rekening houdend met alle elementen waarover zij beschikken.

Sinds enkele jaren wordt, los van de officiële aanbevelingen van de Nationale Bank, vastgesteld dat financiële instellingen de neiging hebben om, met uitzondering van specifieke gevallen, geen leningen meer te verstrekken met een quotiteit van meer dan 100 %.