Ik ben gefailleerd verklaard en geniet van de kwijtschelding van mijn schulden. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de onder mijn naam geregistreerde kredieten?

U dient de kredietgevers op de hoogte te brengen van het gewezen vonnis. In geval van vonnis dat de kwijtschelding van de restschulden van de gefailleerde uitspreekt, moet de kredietgever overgaan tot de schrapping van de gefailleerde uit alle kredietovereenkomsten waarbij hij kredietnemer is. De kwijtschelding geldt eveneens voor de (ex-)echtgenoot of (gewezen) wettelijk samenwonende die persoonlijk verbonden is voor de schulden die de gefailleerde tijdens de duur van het huwelijk of de wettelijke samenwoning heeft aangegaan, voor zover dit gebeurde in het kader van zijn beroepsactiviteit.