Alles over de CKP

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een register van:

 • alle consumenten- en hypothecaire kredieten die in België door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten; 
 • de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten (de zogenaamde “zwarte lijst”).

Consumenten kunnen hun gegevens niet zelf overmaken aan de CKP. 

De CKP in cijfers 

 

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) wijzigt haar IT-toepassing op 1 mei 2024.

Als gevolg van deze wijziging zullen de CKP-maandcijfers voor mei 2024 later gepubliceerd worden dan normaal (vanaf begin juli 2024).


Meerwaarde?

De CKP is een van de hulpmiddelen in de strijd tegen overmatige schuldenlast bij particulieren in ons land. Ze werd opgericht om te voorkomen dat consumenten teveel schulden zouden aangaan. 

Hoe?

De CKP is belangrijk op twee verschillende momenten:

 • Bij het afsluiten van een nieuwe kredietovereenkomst
  kredietgevers die in België actief zijn, moeten de kredietwaardigheid van de consument beoordelen en nagaan of deze persoon zijn betalingsverplichtingen kan nakomen. Daarom moeten de kredietgevers verplicht de CKP raadplegen voordat ze een krediet verlenen. Ze krijgen op die manier een volledig beeld van de bestaande kredietovereenkomsten van de kandidaat-kredietnemer. De kredietgever kan zo het kredietrisico beter inschatten en vermijden dat het krediet "te veel" wordt toegekend.
   
 • Bij te grote schuldenlast
  indien een consument te veel schulden heeft, kan hij of zij via de arbeidsrechtbank een collectieve schuldenregeling aanvragen. De arbeidsrechtbank duidt een schuldbemiddelaar aan die een aanzuiveringsregeling opstelt om de schuldeisers terug te betalen. Zolang deze procedure loopt, mag de consument geen bijkomende schulden maken (en dus ook geen nieuwe kredieten afsluiten). Het is belangrijk dat de kredietgevers hiervan op de hoogte zijn. Daarom wordt deze informatie ook in de CKP opgenomen. 

Wie registreert wat en wanneer?

Het melden van gegevens aan de CKP gebeurt uitsluitend door kredietgevers:

 • Nieuwe kredietovereenkomsten: binnen de 2 werkdagen na het afsluiten van een nieuwe kredietovereenkomst dient de kredietgever de identiteit van de kredietnemer(s) en de belangrijkste gegevens van de kredietovereenkomst in de CKP te registreren.
   
 • Wanbetalingen: binnen de 8 werkdagen dient de kredietgever het bedrag en de datum van de betalingsachterstand, evenals de terugbetaling ervan, aan de CKP te melden.
   
 • Collectieve schuldenregelingen: binnen de 24 uur na registratie in het CBB (Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest) wordt volgende informatie gemeld aan de CKP:
  • begin- en einddatum van de aanzuiveringsregeling;
  • de rechtbank en het vonnisnummer; 
  • de naam van de schuldbemiddelaar; 
  • de begin- en einddatum bij een minnelijke of gerechtelijke schikking; 
  • een herroeping/verwerping van de collectieve schuldenregeling.

Bewaartijd gegevens

Tijdens de duur van de kredietovereenkomst worden gegevens bewaard in het CKP-bestand.

Overeenkomsten met een normaal verloop worden verwijderd uit de CKP uiterlijk drie maanden en acht dagen na afloop van de kredietovereenkomst.

In geval van wanbetalingen gelden volgende bewaartermijnen: 

 • bij terugbetaling (regularisatie): een jaar vanaf de datum van regularisatie;
 • bij niet-regularisatie: tien jaar vanaf de datum van de eerste wanbetaling.

Gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm voor langere tijd bewaard worden. Dit is het geval wanneer de Nationale Bank van België (NBB) de gegevens verwerkt voor wetenschappelijke of statistische doeleinden of voor andere activiteiten die zij uitoefent volgens de wet van 22 februari 1998 (tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank).

Neutraliteit

Het beheer van de CKP werd aan de Nationale Bank van België toevertrouwd als neutrale derde partij tussen kredietgevers en kredietnemers. Dit beheer gebeurt volgens een strikt wettelijk kader.         

Begeleidingscomité

De wetgever heeft een Begeleidingscomité ingesteld dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van:

 • de kredietgevers;
 • de consumenten;
 • de Gegevensbeschermingsautoriteit;  
 • de Federale overheidsdienst Economie;
 • de Nationale Bank van België.

Dit Comité beschikt over:

 • adviesbevoegdheden, zoals het uitbrengen van adviezen over de organisatie en het werkingsbudget van de CKP,
 • beslissingsbevoegdheden, zoals de goedkeuring van de jaarrekeningen, de technische richtlijnen en gegevensuitwisselingsakkoorden met buitenlandse kredietcentrales.

De werkzaamheden van dit Begeleidingscomité worden geregeld door het koninklijk besluit van 29 oktober 2001

Niet-gereglementeerde registraties (ENR)

De Nationale Bank van België beheert sinds 2004 ook de ENR, een apart bestand van niet-gereglementeerde registraties. In de ENR worden enkel betalingsachterstanden geregistreerd voor kredietovereenkomsten en financiële verbintenissen die buiten het wettelijk toepassingsgebied van de CKP vallen. 

De Nationale Bank van België beheert dit bestand op basis van een overeenkomst met de deelnemende kredietgevers. Dankzij deze overeenkomst ontvangen kredietgevers informatie over personen die geregistreerd staan met een achterstallig krediet.

Dit ENR-bestand is verschillend van het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), dat een wettelijke basis heeft.

Het doel van de ENR is hetzelfde als van de CKP: het bestrijden van overmatige schulden bij consumenten. Ook de werkingsregels, registratiecriteria en bewaartermijnen van de ENR zijn gelijk aan die van de CKP.