Gebruiksvoorwaarden van de chatbot van de Nationale Bank van België

1. Algemene informatie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Chatbot van de Nationale Bank van België (hierna ‘Chatbot’). Door gebruik te maken van de Chatbot, aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden. 

Het gebruik van de Chatbot is gratis. 

In deze gebruiksvoorwaarden wordt de gebruiker gedefinieerd als de persoon die de Chatbot gebruikt. 

2. Functie, inhoud en garanties

1) De Chatbot verstrekt informatie over verschillende onderwerpen die gevonden en gegenereerd worden door de invoer van de gebruiker en het onderliggende algoritme. 

Om systeemgerelateerde redenen kunnen we de juistheid van de verstrekte gegevens niet garanderen. 

De dienst is erop gericht zonder verplichtingen niet-bindende informatie te verstrekken, maar is geen vervanging voor de noodzaak om zelfstandig informatie te verkrijgen of na te gaan.  

De functionaliteit van de Chatbot kan niet worden gegarandeerd.

2) Het aanbod van de Chatbot van de Nationale Bank van België is niet-bindend. Het gebruik van de Chatbot vereist een invoer door de gebruiker en een bevestiging via een knop. 

3. Aansprakelijkheid

1) De door de Chatbot verstrekte gegevens zijn niet-bindend en de Nationale Bank van België garandeert de juistheid van de door de Chatbot verstrekte gegevens niet. De Nationale Bank van België aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantie betreffende de actualiteit, juistheid of volledigheid van de verstrekte gegevens. De door de Chatbot verstrekte gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd. 

2) De Nationale Bank van België behoudt zich uitdrukkelijk het recht om bepaalde of alle diensten te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, of de dienst tijdelijk of definitief stop te zetten. De Nationale Bank van België garandeert de ononderbroken toegankelijkheid van de dienst niet. 

De Nationale Bank van België is niet verplicht de Chatbot voor een bepaalde periode aan te bieden. De Nationale Bank van België kan de dienst op elk moment beëindigen. De gebruiker heeft geen enkel recht op het gebruik van de Chatbot. 

3) De Nationale Bank van België aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik of het niet verstrekken van de dienst en van de resultaten. 

4) De Nationale Bank van België is niet aansprakelijk voor de door de Chatbot gemaakte, verstrekte of in een andere vorm aan de gebruiker ter beschikking gestelde links. 

4. Andere bepalingen

1) Het gebruik van de Chatbot en deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Chatbot en van deze gebruiksvoorwaarden. 

2) Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig verklaard zijn of worden, of indien de gebruiksvoorwaarden geen enkele bepaling voor een specifiek geval bevatten, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. 

3) Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens de privacyverklaringen van de Nationale Bank van België.