Privacyverklaringen

Algemene privacyverklaring - Persoonsgegevens

Als publieke instelling hecht de Nationale Bank van België (hierna: de NBB) veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Zij behandelt persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of nog, General Data Protection Regulation – GDPR).Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om het specifieke doel waarvoor zij worden ingezameld, te kunnen realiseren. De ingezamelde persoonsgegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens worden enkel op een need-to-know basis gedeeld om het doel van de inzameling te realiseren. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten de NBB wanneer dat nodig blijkt te zijn om dit doel te realiseren, of in de gevallen voorzien in de wet. De NBB verwerkt de betreffende persoonsgegevens slechts zo lang als strikt noodzakelijk is  om de specifieke doeleinden met het oog waarop de verwerking plaatsvindt, te bereiken.

Alle personen van wie gegevens worden verwerkt, hebben, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die de toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband voorziet, het recht om:

(1) toegang te krijgen tot deze gegevens en deze gegevens eventueel te verbeteren;
(2) bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie;
(3) de wissing van deze gegevens of de beperking van de verwerking van deze gegevens te bekomen;
(4) deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
(5) klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien zij van mening zijn dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.

De betrokken personen kunnen de rechten opgesomd onder de punten (1) t.e.m. (4) uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, ter plaatse te overhandigen aan de ontvangstbalie van de NBB of per post te versturen naar de Nationale Bank van België, Functionaris voor gegevensbescherming, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Een verzoek kan ook via e-mail met elektronische handtekening worden verstuurd naar [email protected].