Nationale Bank van België bevestigt haar inzet voor duurzaam en verantwoord investeren en de transitie naar klimaatneutraliteit

Op 27 maart publiceerde de Nationale Bank van België haar tweede jaarverslag over klimaatgerelateerde financiële rapportering voor haar niet-monetairbeleidsportefeuilles. Daarin bevestigt ze haar engagement voor duurzaam en verantwoord investeren en de transitie naar een klimaatneutrale economie. 

Dergelijke rapporteringen zijn essentieel om het bewustzijn en begrip van klimaatgerelateerde risico's en opportuniteiten te verhogen; rapporteren is zelfs een van de vijf pijlers van het Handvest over duurzaam en verantwoord investeren van de Bank. Het verslag biedt inzicht in de broeikasgasemissies die verband houden met de beleggingsportefeuilles van de Bank voor haar eigen reserves en maakt deel uit van een jaarlijkse rapportagecyclus die de inspanningen van de Bank om externe belanghebbenden in te lichten over klimaataangelegenheden verder moet bevorderen.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het afgelopen jaar was de beslissing van de Bank om voor haar extern beheerde aandelenportefeuille een EU-benchmarkindex inzake klimaattransitie (EU CTB) aan te nemen. Dat zal helpen om de risico’s van greenwashing tot een minimum te beperken. Zo vereist het label bijvoorbeeld een minimale vermindering in jaarlijkse koolstofemissies in de portefeuille en de uitsluiting uit de beleggingsportefeuille van emittenten die de ESG-doelstellingen ondermijnen, zoals handelaars in controversiële wapens of zij die de principes van het UN Global Compact niet naleven. Dankzij die beslissing kon de Bank een tussentijdse klimaatgerelateerde doelstelling voor die portefeuille vaststellen: ze streeft ernaar tegen 2030 de koolstofvoetafdruk van de portefeuille met 50 % te verminderen.[1]

In het verslag wordt ook uitgelegd op welke manier de Bank vooruitgang boekt om haar doelstellingen voor duurzaam en verantwoord investeren te behalen. De Bank heeft zich er bijvoorbeeld toe verbonden het aandeel van thematische obligaties in haar geaggregeerde obligatieportefeuille geleidelijk te vergroten. Die belofte heeft ze waargemaakt, aangezien dat aandeel in 2023 is gestegen tot 12,3 % (tegen 10,0 % in 2022 en 6,6 % in 2021). Door te beleggen in zogenaamde thematische activa, zoals groene, sociale en duurzame obligaties, helpt de Bank de transitie naar een duurzame en inclusieve klimaatneutrale economie te financieren. Daarnaast heeft de Bank in 2023 haar screeningregels voor nieuwe aankopen bijgewerkt.

Het verslag beschrijft vanzelfsprekend ook het verloop van de gefinancierde emissies in 2023. De vergelijking tussen 2023 en het referentiejaar 2021 wijst op een algemene neerwaartse trend in de koolstofvoetafdruk. Die vermindering is vooral uitgesproken voor (semi)overheidsobligaties, waarvan de koolstofvoetafdruk in die periode met ongeveer 20 % is afgenomen. Opvallend is dat de gegevensdekking in de loop der jaren is verbeterd, met name voor supranationale obligaties en obligaties van overheidsinstellingen.

Voortbouwend op de tot nu toe geboekte vooruitgang wil de Bank verder anticiperen op ESG-risico's en de klimaattransitie verder ondersteunen. Rekening houdend met dit doel en haar bredere mandaat zal de Bank haar inspanningen voortzetten, onder andere binnen het Eurosysteem en het netwerk van centrale banken en toezichthouders voor vergroening van het financiële stelsel, om bijvoorbeeld tussentijdse klimaatdoelen te ontwikkelen voor aanvullende portefeuilles.

[1] Het referentiejaar is 2021. 

SRI Charter & Climate report 2024