Nationale Bank handhaaft contracyclische kapitaalbuffer voor kredietinstellingen op 0%

De Nationale Bank van België (NBB) handhaaft de contracyclische kapitaalbuffer op 0% en rekent erop dat de Belgische banken hun ruime vrije kapitaalmiddelen gebruiken om de Belgische economie te ondersteunen en hun voorzieningen voor kredietrisico's waar nodig te verhogen

De Belgische banken bleken zeer goed bestand tegen de recente gebeurtenissen in de Amerikaanse en Zwitserse bankensector. Hun blootstelling aan de instellingen die steun nodig hadden was minimaal. Deze veerkracht weerspiegelt vooral de verschillen tussen de Belgische banken en de Amerikaanse en Zwitserse instellingen die zich in het oog van de storm bevonden. Deze verschillen houden verband met de bedrijfsmodellen van deze banken, de samenstelling van hun balans, het niveau van hun kapitaal- en liquiditeitsbuffers en hun risicobeheer. Ook verschillen in regelgeving en toezicht onderscheiden de Belgische banken van deze kwetsbare banken.

De meest recente ontwikkelingen moeten de Belgische banken er niettemin aan herinneren dat een verkrapping van de financiële voorwaarden vaak gepaard gaat met de verwerkelijking van risico's die onder de waterlijn bleven toen de rente laag was, de krediet- en liquiditeitsvoorwaarden ruim en de activaprijzen hoog. De Belgische banken moeten bijgevolg zeer waakzaam blijven voor verliezen in de huidige neerwaartse fase van de financiële cyclus, de kredietcyclus en de vastgoedcyclus en ervoor zorgen dat zij deze neergang niet verergeren door procyclisch te reageren op de meest recente gebeurtenissen via een verstrakking van de voorwaarden waaronder zij krediet verstrekken.

Om ervoor te zorgen dat de Belgische banken hun ruime vrije kapitaalmiddelen volledig flexibel kunnen blijven gebruiken om hun reserves voor kredietverliezen proactief te verhogen en de reële economie te ondersteunen, besloot de NBB op 28 maart 2023 om de contracyclische kapitaalbuffer voor het tweede kwartaal van 2023 op 0% te handhaven. Het kapitaal van ongeveer € 1 miljard waarover de Belgische banken beschikken door de beslissing van de NBB in september om de contracyclische kapitaalbuffer niet te activeren - toen de financiële cyclus, de kredietcyclus en de vastgoedcyclus hun keerpunt bereikten - moet dus verder worden gebruikt om:

  • krediet te blijven verlenen aan gezinnen en niet-financiële ondernemingen, zonder de kredietvoorwaarden onnodig te verstrakken als reactie op de gebeurtenissen. In dit verband verwelkomt de NBB de gematigde verlenging van de looptijden van nieuwe hypothecaire leningen, waardoor de leencapaciteit van de gezinnen behouden blijft wanneer de hypotheekrente stijgt;
  • proactief mogelijkheden tot schuldherschikking aan te bieden aan cliënten die tijdelijke of meer structurele terugbetalingsproblemen ondervinden;
  • tot slot, de voorzieningen voor kredietrisico's waar nodig te verhogen, rekening houdend met de mogelijkheid dat de risico’s op activa die werden opgebouwd tijdens de periode van lage rente en in de opwaartse fase van de kredietcyclus zich daadwerkelijk voordoen.

In de huidige macrofinanciële context vraagt de NBB de financiële instellingen ook om voorzichtig te blijven in hun beslissingen inzake dividenden en andere soorten winstuitkeringen, en om deze beslissingen te baseren op een voorzichtige prospectieve beoordeling van hun kapitaal- en voorzieningsbehoeften in het licht van mogelijke macro-economische ontwikkelingen. Dit is des te noodzakelijker nu de kosten van eigen vermogen en van andere kapitaalinstrumenten, zoals AT1-obligaties, naar verwachting nog enige tijd hoog zullen blijven in reactie op de meest recente ontwikkelingen.

De NBB zal nauwlettend blijven toezien op het gebruik door de Belgische banken van de extra kapitaalruimte die de huidige beslissing met betrekking tot de contracyclische kapitaalbuffer biedt om kredietvolumes en kredietvoorwaarden te ondersteunen, mogelijkheden tot schuldherschikking aan te bieden om debiteuren te steunen en het niveau van de voorzieningen voor mogelijke toekomstige kredietverliezen te verhogen.

De contracyclische kapitaalbuffer wordt elk kwartaal herzien, overeenkomstig de Europese regelgeving en de macroprudentiële bevoegdheden van de NBB krachtens de bankwet van 2014.