Nationale Bank handhaaft contracyclische kapitaalbuffer voor financiële instellingen op 0%

De Nationale Bank van België (NBB) handhaaft de contracyclische kapitaalbuffer op 0% en rekent erop dat de Belgische banken hun ruime beschikbare kapitaalmiddelen gebruiken om de Belgische economie in deze moeilijke tijden te ondersteunen.

Om ervoor te zorgen dat de Belgische banken hun ruime beschikbare kapitaalmiddelen volledig flexibel kunnen blijven gebruiken om de reële economie te ondersteunen, heeft de NBB op 6 december 2022 besloten om de contracyclische kapitaalbuffer voor het eerste kwartaal van 2023 op 0% te handhaven.

De NBB rekent erop dat de Belgische banken hun beschikbare kapitaalmiddelen gebruiken om de Belgische huishoudens en niet-financiële ondernemingen waar nodig te helpen om de uitdagingen van de historisch hoge energieprijzen en de moeilijke macro-economische omstandigheden het hoofd te bieden. Naast het waarborgen van een adequate kredietstroom naar de reële economie moet de nadruk liggen op het proactief aanbieden van moratoria en andere mogelijkheden tot schuldherschikking aan kredietnemers die tijdelijke of meer structurele terugbetalingsproblemen ondervinden als gevolg van hoge energierekeningen en stijgende levens- of bedrijfsuitgaven.

De Belgische banken zijn reeds begonnen met het verlenen van terugbetalingssteun aan cliënten, na hun eenzijdige toezegging in september om moratoria aan te bieden aan hypothecaire kredietnemers die daarvoor in aanmerking komen en individuele oplossingen aan te reiken aan huishoudens en niet-financiële ondernemingen die in deze moeilijke tijden met financiële problemen te kampen hebben. De NBB rekent erop dat de Belgische banken de kredietnemers proactief blijven bijstaan. Aangezien de financiële voorwaarden aanzienlijk zijn aangescherpt en gelet op de kwetsbaarheden die zich tijdens de lange periode van lage rente hebben opgebouwd, blijft de kans groot dat er zich aanzienlijker verliezen zullen voordoen op leningen aan de binnenlandse niet-financiële private sector. Hoewel de indicatoren voor de kwaliteit van de activa, die meestal op het verleden zijn gericht, (nog) niet wijzen op een toename van de problemen met de terugbetaling van leningen, moeten de banken vooruitkijken. Zij moeten hun voorzieningen voor kredietrisico’s baseren op voldoende conservatieve beoordelingen van potentieel stressvolle economische scenario’s, en hun huidige sterke kapitaalpositie gebruiken om waar nodig proactief hun voorzieningen voor kredietverliezen te verhogen. De kapitaalreserves die nog beschikbaar zijn door de beslissing om de contracyclische kapitaalbuffer niet te reactiveren, moeten ook voor dit doel worden gebruikt.

In de huidige macrofinanciële context, die nog steeds wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid, dringt de NBB er bij de financiële instellingen ook op aan om voorzichtig te blijven in hun beslissingen inzake dividenden en andere soorten winstuitkeringen, en om deze beslissingen te baseren op een voorzichtige prospectieve beoordeling van hun kapitaal- en voorzieningsbehoeften in het licht van mogelijke macro-economische ontwikkelingen.

De NBB zal de kredietverlening, moratoria en andere vormen van schuldherstructurering nauwlettend blijven volgen. De contracyclische kapitaalbuffer wordt elk kwartaal herzien, overeenkomstig de Europese regelgeving en de macroprudentiële bevoegdheden van de NBB krachtens de bankwet van 2014.