Hof van cassatie bevestigt emissierecht Nationale Bank

Het Hof van cassatie heeft op 6 juni 2013 een arrest uitgesproken waarin wordt bevestigd dat de Nationale Bank van België titularis is van het recht om bankbiljetten uit te geven - het emissierecht - en dat zij dit recht niet heeft verloren als gevolg van de overgang naar de Economische en Monetaire Unie. Sedert de invoering van de euro deelt de Bank het recht om eurobankbiljetten uit te geven met de Europese Centrale Bank en met de andere centrale banken van het Europees Stelsel van centrale banken.

Dit arrest van het Hof van cassatie bevestigt eerdere uitspraken van de Rechtbank van Koophandel, van het Hof van beroep en van het Grondwettelijk Hof.

De Nationale Bank is verheugd dat het hoogste rechtscollege van ons land, in de meest duidelijke bewoordingen ('manifestement', 'une telle évidence', 'aucun doute raisonnable'), bevestigt dat de Bank titularis is van het emissierecht. Dit betekent dat er geen redenen bestaan om in te gaan op de vraag van bepaalde aandeelhouders om het reservefonds van de Nationale Bank te vereffenen en te verdelen.

Het Hof van cassatie heeft bovendien de vraag van deze aandeelhouders afgewezen om de zaak door middel van een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Bijgevolg is deze zaak definitief beëindigd.