De Nationale Bank van België publiceert een nieuwe analyse van de digitale transformatie in de Belgische banksector

De lancering van digitale portemonnees en chatbots, de oprichting van neobanken en het
aangaan van partnerschappen met andere actoren zijn allemaal initiatieven die de
toenemende digitalisering in de banksector illustreren. Dit fenomeen is niet nieuw, maar
door de pandemie is de digitalisering in deze sector in een hogere versnelling
terechtgekomen.

Drie jaar geleden had de Nationale Bank op basis van een bevraging bij de Belgische
banken al een analyse gemaakt van de tendensen en ontwikkelingen in verband met
innovatieve technologieën en de intrede op de markt van nieuwe spelers en concurrenten.
Op 22 november 2018 werd over deze analyse een rapport gepubliceerd, met een
samenvatting van de resultaten ervan en een overzicht van de goede praktijken op dit
gebied.

In 2020 heeft de NBB opnieuw een bevraging uitgevoerd bij de Belgische banken om de
dialoog over de potentiële ontwikkelingen, kansen, risico's en gevaren van digitalisering en
fintech voort te zetten. De bevraging was in het bijzonder gericht op hun strategische
voorbereidingen, hun organisatie en de vorderingen die ze op dit gebied hebben gemaakt,
de maturiteit van de technologieën die ze hebben ingevoerd of aan het invoeren zijn, en de
mate waarin de aanbevolen goede praktijken werden toegepast.

De resultaten van deze nieuwe analyse, die in de loop van 2021 aan de sector werden
voorgesteld, geven een overzicht van de tendensen op dit gebied en belichten enkele
initiatieven die de digitale transformatie illustreren en aangeven hoe ver de Belgische
banksector gevorderd is in deze domeinen.

De analyse wordt afgesloten met opmerkingen en aanbevelingen van de NBB. Daarbij
worden er een aantal aandachtspunten geformuleerd met betrekking tot zowel de
organisatie als de werking van de banken en wordt het belang benadrukt van een actieve
dialoog.

In het algemeen stelt de NBB vast dat de meeste Belgische banken een echte digitale
strategie hebben ontwikkeld. De mate waarin voortgang wordt gemaakt met de uitvoering
van die strategie verschilt echter aanzienlijk van de ene tot de andere bank. De banken die
minder ver gevorderd zijn wordt verzocht maatregelen te nemen om hun levensvatbaarheid
op lange termijn te waarborgen.

Door de toenemende digitalisering neemt ook de afhankelijkheid van IT-systemen,
waaronder van derden, toe, en ontstaan er specifieke risico's voor banken, die het eerste
doelwit zijn van kwaadwillige actoren. Het is daarom van cruciaal belang dat de banken een
proactieve en alomvattende benadering blijven volgen om hun operationele veerkracht te
waarborgen en te kunnen reageren op de cyberrisico's die gepaard gaan met de
digitalisering, teneinde hun systemen, gegevens en cliënten te beschermen.