Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift worden die resultaten nader toegelicht.

Eindjaar2022

De vooruitzichten worden opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem. Ze zijn ook gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied gezamenlijk formuleren. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of heel waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan op de afsluitingsdatum van de projectie voldoende nauwkeurig bekend is hoe ze zullen worden uitgevoerd. De projectieperiode loopt tot het jaar t+3 (in casu tot 2025). Voor latere jaren wordt de foutenmarge voor de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving. Wegens de onduidelijkheid over het verdere verloop van de oorlog in Oekraïne, de economische sancties en de impact daarvan op de internationale energie- en grondstoffenmarkten,  is de onzekerheid rond deze vooruitzichten groter dan gebruikelijk.

De recentste projecties voor België werden afgesloten op 30 november en gepubliceerd op 19 december 2022. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn gepubliceerd op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De Belgische economie zou in het laatste kwartaal van 2022 tijdelijk krimpen onder invloed van de energiecrisis. De economie blijft evenwel weerbaar en de economische groei zou in de loop van 2023 weer aantrekken, naarmate de inflatie matigt. Al met al zou de economische bedrijvigheid in 2022 met zowat 3,1 % op jaarbasis toenemen. In 2023 zou de groei tijdelijk teruglopen tot 0,6 %, waarna het groeitempo weer opveert tot 1,7 % in 2024 en 1,8 % in 2025. De arbeidsmarkt blijft heel robuust, hoewel de jobcreatie wat vertraagt. De werkloosheidsgraad blijft op een zeer laag peil rond 6 %. De inflatie is opgelopen onder impuls van de stijgende energieprijzen en tweederonde-effecten, maar is in november voor het eerst weer gedaald. Ze zou geleidelijk afnemen, van gemiddeld meer dan 10 % in 2022 tot 1,1 % in 2025, naarmate de energieprijzen (verder) matigen. Het overheidstekort wordt voor 2022 op 4,3 % bbp geraamd. Vanaf 2023 zal het tekort opnieuw toenemen, en bij ongewijzigd beleid zal het in 2025 nog steeds bijna 5 % bbp bedragen. De overheidsschuld bevindt zich op een stijgend traject.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2021

2022r

2023r

2024r

2025r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

6,1

3,1

0,6

1,7

 1,8

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

90 800

104 700

26 000

21 300

 41 500

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

6,3

5,7

6,2

6,3

6,0

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

3,2

10,4

4,4

2,4

 1,1

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-5,6

-4,3

-5,3

-4,9

 -4,9

Overheidsschuld
(in % bbp)

109,2

105,2

108,1

109,9

111,8

Bron: NBB

1 15-64-jarigen, brutogegevens

Afsluitingsdatum: 30 november 2022. Volgende publicatie: juni 2023