Regentenraad

De Regentenraad wisselt van gedachten over algemene kwesties met betrekking tot de Nationale Bank, het monetaire beleid en de economische situatie van het land en van de Europese Gemeenschap.

Bevoegdheden

De Regentenraad neemt iedere maand kennis van de toestand van de Nationale Bank.

Hij is bevoegd voor het vastleggen van de boekhoudregels voor alle aspecten van de jaarrekening die niet het gevolg zijn van bepalingen in de organieke wet van de Nationale Bank, noch verplicht zijn voor de opstelling van de geconsolideerde balans van het ESCB.

Hij keurt de uitgavenbegroting alsook de jaarrekening goed en regelt definitief de winstverdeling die door het Directiecomité wordt voorgesteld.

Hij keurt het jaarverslag over de werkzaamheden van de Nationale Bank goed.

Hij wijzigt de statuten van de Nationale Bank teneinde deze in overeenstemming te brengen met de organieke wet en met de voor België bindende internationale verplichtingen.

Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huishoudelijk reglement vast dat de basisregels bevat inzake de werking van de organen en betreffende de organisatie van de departementen, diensten en vestigingen, alsook de deontologische code die de leden van het Directiecomité en het personeel moeten naleven.

De Regentenraad bepaalt afzonderlijk de wedde en het pensioen van de leden van het Directiecomité. Hij stelt tevens het bedrag van de vergoeding van de regenten en de censoren vast. 

De Regentenraad vergadert ten minste twintig keer per jaar en neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen.

Samenstelling

De Regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, de directeurs en 10 regenten. Hij telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige regenten.

De algemene vergadering verkiest de regenten voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar:

  • Twee regenten worden gekozen op voordracht van de meest vooraanstaande werknemersorganisaties.
  • Drie regenten worden gekozen op voordracht van de meest vooraanstaande organisaties van de nijverheid en van de handel, van de landbouw en van de middenstand.
  • Vijf regenten worden gekozen op voordracht van de Minister van Financiën.

Regenten mogen geen lid zijn van de bestuurs-, beheers- of toezichtsorganen van een instelling onderworpen aan het toezicht van de Bank, noch in zulke instelling een leidinggevende functie uitvoeren.