Monetairbeleidsbeslissingen - december 2023

  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

14 december 2023

De Raad van Bestuur heeft vandaag besloten de drie basisrentetarieven van de ECB ongewijzigd te laten. Hoewel de inflatie de afgelopen maanden is gedaald, zal deze op de korte termijn waarschijnlijk tijdelijk weer stijgen. Volgens de meest recente door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied zal de inflatie naar verwachting geleidelijk afnemen in de loop van volgend jaar en in 2025 de doelstelling van 2% van de Raad van Bestuur naderen. Al met al verwachten de medewerkers dat de totale inflatie uitkomt op gemiddeld 5,4% in 2023, 2,7% in 2024, 2,1% in 2025 en 1,9% in 2026. Vergeleken met de projecties van september zijn de vooruitzichten voor 2023 en met name 2024 naar beneden toe bijgesteld.

De onderliggende inflatie is verder afgenomen. Maar de binnenlandse prijsdruk blijft hoog, vooral vanwege de sterke groei van de arbeidskosten per eenheid product. De medewerkers van het Eurosysteem verwachten dat de inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen gemiddeld 5,0% bedraagt in 2023, 2,7% in 2024, 2,3% in 2025 en 2,1% in 2026.

De eerdere renteverhogingen blijven krachtig doorwerken in de economie. De krappere financieringsvoorwaarden temperen de vraag en dit helpt de inflatie naar beneden te krijgen. De medewerkers van het Eurosysteem verwachten dat de economische groei op de korte termijn gematigd blijft. Daarna trekt naar verwachting de economie weer aan vanwege stijgende reële inkomens, aangezien mensen profiteren van de dalende inflatie en stijgende lonen, en een toename van de buitenlandse vraag. De medewerkers van het Eurosysteem voorzien daarom dat de groei aantrekt, van gemiddeld 0,6% in 2023 naar 0,8% in 2024 en 1,5% voor zowel 2025 als 2026.

De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn. Op basis van zijn huidige beoordeling is de Raad van Bestuur van mening dat de basisrentetarieven van de ECB op een niveau staan dat, indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan dit doel. De toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur zullen ervoor zorgen dat de beleidsrentes zo lang als nodig worden vastgesteld op een niveau dat restrictief genoeg is.

De Raad van Bestuur blijft een op data gebaseerde benadering volgen om het geschikte niveau en de duur van de verkrapping te bepalen. De Raad van Bestuur zal zijn rentebesluiten in het bijzonder baseren op zijn beoordeling van de inflatievooruitzichten in het licht van de binnenkomende economische en financiële gegevens, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie.

De basisrentetarieven van de ECB zijn het belangrijkste instrument om de monetairbeleidskoers te bepalen. De Raad van Bestuur heeft vandaag ook besloten de normalisering van de balans van het Eurosysteem naar voren te halen. De Raad is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme – PEPP) en die de vervaldatum hebben bereikt, gedurende de eerste helft van 2024 volledig te blijven herinvesteren. Voor de tweede helft van het jaar is de Raad voornemens de PEPP-portefeuille met gemiddeld € 7,5 miljard per maand af te bouwen. De Raad van Bestuur neemt zich voor de herinvesteringen krachtens het PEPP eind 2024 te beëindigen.

Basisrentetarieven van de ECB

Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 4,50%, 4,75% en 4,00%.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De APP-portefeuille neemt in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo af, aangezien het Eurosysteem niet langer de aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt herinvesteert.

De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, gedurende de eerste helft van 2024 volledig te blijven herinvesteren. Voor de tweede helft van het jaar is de Raad voornemens de PEPP-portefeuille met gemiddeld € 7,5 miljard per maand af te bouwen. De Raad van Bestuur neemt zich voor de herinvesteringen krachtens het PEPP eind 2024 te beëindigen.

De Raad van Bestuur zal flexibiliteit blijven toepassen bij de herinvesteringen van vrijvallende aflossingen uit de portefeuille van het PEPP om risico’s voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid in verband met de pandemie tegen te gaan.

Herfinancieringstransacties

Terwijl banken de bedragen die ze in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties hebben geleend terugbetalen, zal de Raad van Bestuur regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties en de lopende terugbetaling ervan aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om alle instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2% op middellange termijn en om de soepele transmissie van het monetair beleid te handhaven. Bovendien is het transmissiebeschermingsinstrument beschikbaar om ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen tegen te gaan die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in alle landen van het eurogebied. Het zal de Raad van Bestuur in staat stellen zijn mandaat op het vlak van prijsstabiliteit effectiever te vervullen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.45 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.