Raadpleging door natuurlijke- en rechtspersonen ('geregistreerde personen')

Iedereen kan gratis een overzicht opvragen van de eigen gegevens in het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP). De makkelijkste én snelste manier is via een online raadpleging. Een andere mogelijkheid is om bij het CAP een schriftelijke aanvraag te doen. 

Online raadpleging: de makkelijkste en snelste manier!

Buitenlandse rekeningen melden

Voor het raadplegen van uw eigen gegevens in het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) kan u de webtoepassing gebruiken. Dit is de snelste en makkelijkste manier!

Deze applicatie is toegankelijk via itsme of met uw elektronische identiteitskaart (zoals voor Tax-on-web). De toepassing is doorlopend beschikbaar, behalve op zondagochtend van 8 uur tot 12.30 uur en bij onderhoudswerkzaamheden.
 

 OPGELET De gegevens die wij ontvangen, zijn pas enkele dagen later zichtbaar in het online overzicht van uw rekeningen. Het gaat dan zowel om de gegevens die we van u ontvangen (over buitenlandse rekeningen) als om de info die komt van financiële- en verzekeringsinstellingen (over Belgische rekeningen, financiële contracten en verrichtingen in contanten). Verdere info over de meldingstermijnen aan het CAP vindt u terug in de wetgeving.  

Naar de CAP-webtoepassing

 

Schriftelijke raadpleging

De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

 • een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek tot inzage in de eigen gegevens geregistreerd in het CAP; 
 • een duidelijk leesbare fotokopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) of, bij ontstentenis, van een vervangend document, van de persoon die de aanvraag ondertekent; de gevolmachtigde van de rechtspersoon moet bovendien zijn machtiging voorleggen;
 • de nodige identificatiegegevens:
 • voor natuurlijke personen: naam, eerste officiële voornaam, geboortedatum, volledig domicilieadres;
 • voor rechtspersonen: ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen, benaming, rechtsvorm, volledig adres van de maatschappelijke zetel.

Deze aanvraag moet worden opgestuurd naar:
Nationale Bank van België (NBB)
Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP)
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

 

Het resultaat van deze raadpleging zal door de Nationale Bank van België kosteloos worden opgestuurd:

 • voor natuurlijke personen: naar het adres van de natuurlijke persoon zoals vermeld in het Rijksregister van de natuurlijke personen (waarvan de gegevens worden ingezien) of, bij ontstentenis, naar het adres vermeld in het officiële identiteitsdocument dat door de betrokkene werd voorgelegd;
 • voor rechtspersonen: naar het adres van de rechtspersoon zoals vermeld in de Kruispuntbank van ondernemingen (waarvan de gegevens worden ingezien) of, bij ontstentenis, naar het adres van de gevolmachtigde vermeld in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

 

De raadpleging zal steeds volgende gegevens bevatten:

 • voor binnenlandse rekeningen, financiële contracten en verrichtingen met contanten: alle door de informatieplichtigen aan het CAP meegedeelde en bewaarde gegevens (tot 10 jaar na de mededeling van afsluiting van de rekening of het contract). 
 • voor buitenlandse rekeningen: alle door de resident (of zijn gevolmachtigde) meegedeelde rekeningen aan het CAP (tot 10 jaar na de mededeling van afsluiting van de buitenlandse rekening). 

Specifieke situaties

Indien u bewindvoerder over de persoon van een beschermde persoon bent.

 

Dan kan u de in het CAP geregistreerde gegevens van deze persoon raadplegen. U dient volgende gegevens voor te leggen:

 • de volledige beschikking van de Vrederechter;
 • een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart;
 • een door u ondertekende aanvraag. 

Let wel: de gevraagde gegevens worden enkel per post opgestuurd naar het wettelijk adres van de bewindvoerder. 

Indien u bewindvoerder over de goederen van een beschermde persoon bent.

 

Bewindvoerders over de goederen van een beschermde persoon hebben zelf geen toegang tot het CAP. Bijgevolg moeten deze bewindvoerders over de goederen een verzoek richten aan de vrederechter die hen heeft aangewezen.

De vrederechter kan dan zelf de lijst van de in het CAP geregistreerde gegevens van de beschermde persoon elektronisch opvragen via de onlinetoepassing van de FOD Justitie en in het administratieve beschermingsdossier laten invoegen. Vrederechters zijn immers informatiegerechtigden van het CAP.

Indien u een gevolmachtigde persoon bent, die voor iemand anders een raadpleging dient uit te voeren.

 

Een dergelijke raadpleging is mogelijk, na voorlegging van volgende documenten: 

 • een geldige volmacht (met de expliciete vermelding van de toelating tot raadpleging van de gegevens van het CAP);
 • een door de gevolmachtigde ondertekende aanvraag;
 • een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de gevolmachtigde én van de persoon waarop de raadpleging betrekking heeft.

Let wel: de gevraagde gegevens worden enkel per post opgestuurd naar het wettelijk adres van de persoon waarop de raadpleging betrekking heeft. 

Indien u in het kader van een erfenis de rekening(en) van een overleden familielid wil raadplegen.

 

In dat geval moet u een notaris contacteren. De notaris is informatiegerechtigde en kan als enige, enkel in het kader van een successieaangifte, de in het CAP geregistreerde gegevens opvragen.

Indien u curator bent van een onbeheerde nalatenschap.

Curatoren van een onbeheerde nalatenschap hebben zelf geen toegang tot het CAP. In dat geval moeten zij een notaris contacteren. De notaris is informatiegerechtigde en kan als enige, enkel in het kader van een successieaangifte, de in het CAP geregistreerde gegevens opvragen.

Indien u curator bent van een gefailleerde vennootschap.

Curatoren van een gefailleerde vennootschap oefenen alle beheersbevoegdheden uit over deze vennootschap, met inbegrip van het inzagerecht in de eigen gegevens van deze vennootschap in het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP). Ze mogen dus inzage vragen in deze gegevens, na voorlegging van een kopie van de voor- en achterzijde van hun identiteitskaart.

Let wel: de gevraagde gegevens worden enkel per post opgestuurd naar het adres van de rechtspersoon vermeld in de Kruispuntbank van ondernemingen.

Lijst raadplegen

Iedere persoon kan op uitdrukkelijk verzoek de lijst raadplegen van alle informatiegerechtigde instellingen die in de voorbije zes kalendermaanden zijn of haar gegevens in het CAP hebben ingekeken, tenzij vrijstelling van mededeling op grond van artikel 23(1) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene moet hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan het CAP verzenden.

Deze procedure is vergelijkbaar met de schriftelijke procedure voor het raadplegen van gegevens door een geregistreerde persoon (zie hoger).