Definities

De op deze SWG/FT-website gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in de artikelen 2 tot 4 van de antiwitwaswet en in artikel 1 van het antiwitwasreglement van de NBB. 

In het bijzonder worden ‘witwassen van geld’ en ‘financiering van terrorisme’ gedefinieerd in, respectievelijk, artikel 2 en artikel 3 van de antiwitwaswet. Voor de andere definities wordt verwezen naar de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

 • ‘AMLCO’: zie artikel 1, 4° van het antiwitwasreglement
 • ‘Antiwitwasreglement NBB': reglement van de NBB van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • ‘Antiwitwaswet’: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
 • ‘Atypische verrichting’: zie artikel 1, 6° van het antiwitwasreglement
  ‘Bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s’: zie artikel 4, 6° van de antiwitwaswet
 • ‘CFI’: zie artikel 4, 16° van de antiwitwaswet
 • ‘Coördinatieorganen’: zie artikel 4, 14° van de antiwitwaswet
 • ‘Correspondentrelatie’: zie artikel 4, 34° van de antiwitwaswet
 • ‘Criminele activiteit’: zie artikel 4, 23° van de antiwitwaswet
 • ‘Derde land’: zie artikel 4, 8° van de antiwitwaswet
 • ‘Derde land met een hoog risico’: zie artikel 4, 9° van de antiwitwaswet
 • ‘Elektronisch geld’: zie artikel 4, 35° van de antiwitwaswet
 • ‘Europese toezichthoudende autoriteiten’ of ‘ESA’s’: zie artikel 4, 11° van de antiwitwaswet
 • ‘Europese verordening betreffende geldovermakingen’: zie artikel 4, 5° van de antiwitwaswet
 • ‘Familielid’: zie artikel 4, 29° van de antiwitwaswet
 • ‘Financiële Actiegroep’ of ‘FAG': zie artikel 4, 10° van de antiwitwaswet
 • ‘Financiële inlichtingeneenheid’: zie artikel 4, 15° van de antiwitwaswet
 • ‘Genummerde rekening of overeenkomst’: zie artikel 1, 7° van het antiwitwasreglement
 • ‘Goederen’: zie artikel 4, 24° van de antiwitwaswet
 • ‘Groep’: zie artikel 4, 22° van de antiwitwaswet
 • ‘Hoger leidinggevend personeel’: zie artikel 4, 31° van de antiwitwaswet
 • ‘In een andere lidstaat of in een derde land gevestigde onderworpen entiteit’: zie artikel 4, 19° van de antiwitwaswet
 • ‘Internationale organisatie’: zie artikel 4, 32° van de antiwitwaswet
 • ‘Kansspelen’: zie artikel 4, 36° van de antiwitwaswet
 • ‘Levensverzekeringsovereenkomst': zie artikel 4, 25° van de antiwitwaswet
 • ‘Lidstaat’: zie artikel 4, 7° van de antiwitwaswet
 • ‘Managementfuncties': zie artikel 4, 39° van de antiwitwaswet
 • ‘Managementverantwoordelijkheden': zie artikel 4, 38° van de antiwitwaswet
 • ‘Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst’: zie artikel 4, 12° van de antiwitwaswet
 • ‘Nationale Veiligheidsraad’: zie artikel 4, 13° van de antiwitwaswet
 • ‘NBB’: de Nationale Bank van België
 • ‘Occasionele verrichting’: zie artikel 1, 5° van het antiwitwasreglement
 • ‘Onderworpen entiteit’: zie artikel 4, 18° van de antiwitwaswet
  ‘Onderworpen entiteit die onder het recht van een andere lidstaat ressorteert': zie artikel 4, 20° van de antiwitwaswet
 • ‘Onderworpen entiteit die onder het recht van een derde land ressorteert': zie artikel 4, 21° van de antiwitwaswet
 • ‘Onderworpen financiële instellingen’: de entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 4° tot 10°, van de antiwitwaswet en in artikel 2 van het antiwitwasreglement van de NBB, of de entiteiten bedoeld op deze SWG/FT-website
 • ‘Personen bekend als naaste geassocieerden’: zie artikel 4, 30° van de antiwitwaswet
 • ‘Politiek prominente persoon’: zie artikel 4, 28° van de antiwitwaswet
 • ‘Professionele tegenpartij’: zie artikel 1, 8° van het antiwitwasreglement
 • ‘Richtlijn 2015/849’: zie artikel 4, 3° van de antiwitwaswet
 • ‘Shell bank’: zie artikel 4, 37° van de antiwitwaswet
 • ‘Toezichtautoriteiten’: zie artikel 4, 17° van de antiwitwaswet
 • ‘Trust’: zie artikel 4, 26° van de antiwitwaswet
 • ‘Uiteindelijke begunstigde’: zie artikel 4, 27° van de antiwitwaswet
 • ‘Uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849’: zie artikel 4, 4° van de antiwitwaswet
 • ‘Werkdag': zie artikel 4, 40° van de antiwitwaswet
 • 'WG/FT': zie artikel 4, 1° van de antiwitwaswet
 • 'WG/FTP': zie artikel 4, 2° van de antiwitwaswet
 • ‘Zakelijke relatie’: zie artikel 4, 33° van de antiwitwaswet

Voor meer informatie over de in de antiwitwaswet opgenomen definities wordt verwezen naar de  commentaar in de memorie van toelichting bij de artikelen 2 tot 4 van de antiwitwaswet.

Disclaimer: De inhoud van deze pagina wordt momenteel herzien en zal mogelijk worden aangepast na de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.