Wijziging van de afschrijvingsregel voor materiële vaste activa

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2009

Tot en met het boekjaar 2008 werden de investeringen in materiële vaste activa (met uitzondering van de gronden), inclusief bijkomende kosten, voor 100% afgeschreven in het jaar van aanschaf. Vanaf het boekjaar 2009 zullen investeringen in materiële vaste activa (nog steeds inclusief bijkomende kosten) afgeschreven worden op basis van de fiscaal toegestane waarschijnlijke gebruiksduur.

Door deze wijziging brengt de Bank haar boekhoudregels in overeenstemming met de gangbare praktijk bij zowel de andere beursgenoteerde vennootschappen in België als bij haar partners van het Eurosysteem. De implementering door de Bank van een nieuw computerprogramma voor het beheer van haar vaste activa vormde een goede aanleiding voor deze wijziging.

Er wordt geen herwaardering voorzien van de reeds afgeschreven vaste activa: de nieuwe regel geldt alleen voor de toekomst. Wel zullen onvermijdelijk een aantal technische aanpassingen moeten gebeuren. Die zullen nader worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar 2009. Er zal strikt over worden gewaakt dat het bestaande reservefonds hierbij niet nadelig wordt beïnvloed.