Voorzieningen

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2008

De voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen is bestemd ter dekking van gerealiseerde wisselkoersverliezen en de latente minderwaarden die niet door de herwaarderingsrekeningen worden gedekt.  Het bedrag van deze voorziening wordt elk jaar geëvalueerd en in overeenstemming gebracht met de beste raming van het te dekken risico, aan de hand van de "Value at risk"-methode. 

Aangezien deze voorziening wordt gestijfd met opbrengsten (in principe, krachtens een overeenkomst van 8 juli 1998 tussen de Staat en de Bank, gerealiseerde wisselkoerswinsten) die worden onttrokken aan verdeling overeenkomstig de zogenaamde 3%-regel, worden eventueel teruggenomen bedragen toegevoegd aan de netto financiële opbrengsten die worden verdeeld tussen de Bank en de Staat overeenkomstig deze regel. 

De voorziening voor diverse risico's is bedoeld voor het opvangen van twee duidelijk onderscheiden categorieën van risico's:

  • enerzijds: de risico's verbonden aan de activiteiten van de Bank;
  • anderzijds: de schommelingen waaraan de resultaten van de Bank onderhevig zijn.

Voor de bepaling van het bedrag van de voorziening is de eerste categorie van risico's zeer belangrijk.  Het gaat hierbij om de risico's die zijn verbonden aan de activiteiten van de Bank, zoals, in het bijzonder, het kredietrisico op de transacties en beleggingen van de Bank, en ook het operationele risico.  Tijdens de voorbije jaren is het volume van de netto rentegevende activa van de Bank sterk gestegen, wat uiteraard heeft geleid tot een grotere omvang van het risico dat zij loopt bij het beheer ervan.  Op het einde van ieder boekjaar wordt het kredietrisico geraamd aan de hand van de "Creditmetrics"-methode.

De voorziening voor diverse risico's is tevens bestemd ter dekking van het risico op volatiliteit van het resultaat van de Bank.  In dit vlak kan de voorziening worden aangewend om verliezen aan te zuiveren vooraleer die alle winsten tenietdoen, wat het mogelijk maakt om ook het tweede dividend uit te keren.

Aangezien de toevoeging aan de voorziening voor diverse risico's - in tegenstelling tot toevoegingen aan de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen - geschiedt na toepassing van de 3%-regel, worden eventueel teruggenomen bedragen niet opnieuw onderworpen aan de 3%-regel.